is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen voor openlucht-samenkomsten van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 16

Er is een bron gevuld met bloed Door Jezus' kruis en pijn,

En wie zich werpt in dezen vloed, Wordt in Hem vrij en rein.

KOOR.

'k Geloof het, Heiland, dat voor mij Uw bloed verzoening wrocht,

Dat Gij voor mij van zonde en schuld Mijn vrijheid hebt gekocht.

De moord'naar, stervend aan het kruis, Vond redding in dat bloed;

En steeds nog brengt Zijn sterven heil Aan 't schuldigste gemoed!

En sinds 'k tot Hem gekomen ben

En Hij mijn schuld vergaf, Bezing 'k Zijn zondaarsliefde steeds Tot aan, tot over 't graf.

En als ik in den hemel kom

En jubel aan Zijn zij,

Dan zal mijn loflied eeuwig zijn: Mijn Koning stierf voor mij!

L 17

Al de ketenen der zonde

Zijn gebroken! 'k Ben nu vrij! En de Heiland heeft gesproken 't Woord des Levens ook tot Mij.

KOOR.

Halleluja, Halleluja!

Jezus stierf voor mij!

Halleluja, Halleluja!

'k Ben nu vrij, 'k ben u vrij!

Schoon 'k door keet'nen was ge-

bonden,

Maakte Hij mij gansch vrij Door Zijn dierbare offerande; Dit maakt blij, waarlijk blij!

Toen 'k mijn al aan Hem vertrouwde,

Gaf Hij mij, ja aan mij,

Zijnen Geest, Die mij steeds voorlicht; 'k Ben nu vrij, waarlijk vrij!

'k Zal aan and'ren nu vertellen

Van die liefde, wondergroot, Die mijn ziel met vreugd vervuld Liefde, sterker dan de dood. (heeft,

19 18

Door Jezus' bloed gered van schuld,

Door Zijne liefdemacht vervuld,

Door Zijne goedheid saamgebracht, Bestrijden wij des satans macht.

Voor Jezus, onzen lieven Heer,

Tot zondaars heil, tot Godes eer.

Gaan wij steeds voort ten strijd in Zijnen naam.

De Heer heeft Zelf ons kracht beloofd Hij houdt Zijn hand ons boven t hoofd, En daar ons Jezus dus behoedt,

Gaan wij steeds voorwaarts, welgemoed. De Heiland leidt Zijn strijders voort Naar 't beter, hemelsch, zalig oord,

Waar na volbrachten kamp de rust hen wacht.

Gehoorzaam aan Zijn hoog bevel Bestrijden wij de zonde en hel;

En hoe de duivel tegenstaat,

De Heer bewaart ons voor het kwaad; Wij steunen slechts op Zijne kracht, Hij overwon de hetsche macht,

Lof, eer en heerlijkheid zij Zijnen naam.