is toegevoegd aan uw favorieten.

Geloofsgenezing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELOOFSGENEZING-

AFDEELING I.

Wat het Leger hieromtrent leert.

r. Het onderwerp van Geloofsgenezing, of Goddelijke Genezing, zooals zij soms genoemd wordt, is in den laatsten tijd nog al op den voorgrond getreden, en er zijn zekere inzichten verkondigd met betrekking tot deze zaak, welke in strijd zijn met onze Orders en Reglementen en in tegenspraak met de leer der Schrift, en die, als zij onder ons werden aangenomen, er op berekend zouden zijn om oneenigheid te verwekken en zoodoende den vrede, de kracht en den vooruitgang van het Leger in den weg te staan.

2. Opdat Officieren een duidelijker begrip mogen hebben van wat onze inzichten omtrent dit onderwerp zijn, kwam het mij voor, dat het goed zou zijn om thans op duidelijker wijze en uitvoeriger, dan zulks gedaan kon worden in de „Orders en Reglementen," uiteen te zetten wat de leer van het Leger is over deze zaak, en wat die niet is.

3 Ik zal beginnen met de voornaamste stellingen aan te halen, welke vervat zijn in de Orders en Reglementen voor Veld-Officieren over dit onderwerp (Deel I, Hoofdst. IV, Afd. 2) en dan voortgaan met het geven van zoodanige verklaringen, als noodig zullen blijken.

a. Door Geloofsgenezing, of Goddelijke Genezing, moet men verstaan : het herstellen van personen, die door ernstige ziekten waren aangetast, door de kracht van God, in antwoord op geloof en gebed, zonder het gebruik van gewone middelen, zooals dokters, medicijnen en dergelijke. b Dat God zieken op deze wijze zou genezen, is in volkomen overeenstemming met de begrippen en de ervaring van het Leger des Heils van het begin af. Niets wat hiermede in tegenspraak is, is ooit op ons gezag verkondigd en talrijke voorbeelden van Geloofsgenezing zijn in den loop van zijn bestaan in het Leger des Heil» voorgekomen.

c. De leer van den Bijbel is ten gunste van deze wijze van genezing. De volgende teksten, op zichzelf genomen, bewijzen dit: —