is toegevoegd aan uw favorieten.

Geloofsgenezing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijn, alle lijden, en lichamelijke smart wegdroeg, dan moet het andere deel genomen worden om te bewijzen, dat Hij alle zwakheid, alle dwaling en alle gebrekkigheid wegdroeg.

Maar ga eens na, wat dit zou beteekenen: —

I. Er zou uit voortvloeien, dat geen enkel waar volgeling van Christus, die op Hem vertrouwde, in staat zou zijn eenige vergissing te begaan, want zich vergissen is een gebrek van den menschelijken geest.

II. Er zou uit voortvloeien, dat er geen gebreken van oordeel meer konden zijn De geloovige rechter zou geen verkeerd vonnis meer kunnen vellen! De geloovige dokter zou nooit tot eene verkeerde diagnose van de ziekte kunnen konen! De geloovige Evangeliedienaar zou nooit tot eene dwaling in leerstellingen kunnen vervallen! De geloovige koopman zou nooit eene fout kunnen maken in zijne zaken! De geloovige dienstbode zou nooit vergissingen kunnen maken in zijn of haar werk.

III. Er zou uit voortvloeien, dat geen gebrek aan geheugen of tekortkomingen in wijsheid meer konden voorkomen bij den waren geloovige. Eene afspraak of een adres te vergeten, een langzamen trein te kiezen wanneer het beter zou geweest zijn een sneltrein te nemen, of een katoenen kleedingstuk te koopen als het verstandiger zou zijn geweest een wollen te koopen, zouden dan altemaal teekenen worden, dat wij niet volkomen leefden in de gunst van God; dat Jezus niet onze volkomen Verlosser was!

Zulk eene leer behoeft slechts vermeld te worden, om te doen zien hoe ongerijmd zij is. Zij is geheel en al het tegenovergestelde van de leer van den Bijbel, die op duizenderlei wijzen doet zien, dat een van de heerlijkste zaken van het Evangelie is, dat het zegeviert in weerwil van menschelijke zwakheid. „Wij hebben dezen schat" zegt Paulus, „in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit onsen „hoewel onze uitwendige mensch verdorven wordt, zoo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag."

Het is genade, door het arme, zwakke, gebrekkige, vergaande aarden omhulsel heenschijnend, die inderdaad eere toebrengt aan den Goddelijken Gever.

Maar wat wordt bedoeld met „onze ziekten ?" De grootste van alle kwalen, waaraan het vleesch onderworpen is, is verval. Het is verval in den een of anderen vorm, dat ten grondslag ligt aan een groot deel der ziekten van het menschdom.