is toegevoegd aan uw favorieten.

Geloofsgenezing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden, hetzij verzwegen of uitgedrukt, welken wij hebben te volbrengen. Zij die het goede deden, zouden eten van de vruchten des lands, onder het Oude Verbond, en hun, die de Woorden van Christus bewaren, zal het wèl gaan onder het Nieuwe.

(c.) De bedreigingen in den Bijbel zijn tegen hen, die het gebruik van middelen veronachtzamen.

Zij die op de Instellingen van Jehova geen acht sloegen (en deze omvatten vele wetten met betrekking tot de gezondheid) zouden afgesneden en door Hem vergeten worden in de Eerste Bedeeling. Zij, die in latere dagen de woorden van Christus hooren en ze niet doen, zullen met vele slagen geslagen worden.

Men zou kunnen aanvoeren, dat dit betrekking heeft op het weigeren te gelooven. Ongetwijfeld is dat zoo, maar zooals wij verder zullen aantoonen, is het Geloof zelve even werkelijk en zeker een middel als de Werken. En al was dat zoo niet, dan sluit het toch altijd werken in zich, welke inderdaad middelen in werking zijn. (d.) Het geloof, waarop de Bijbel aandringt, is het geloof, dat werkt door middelen.

Jacobus zegt dat het geloof zonder de werken nutteloos en dood is, en licht de beteekenis van dit gezegde zoo toe, dat men er zich bijna niet in vergissen kan. »Wat nuttigheid is het, mijne broeders," vraagt hij, «indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft en de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijksch voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?"

Evenzoo heeft hij, die neerknielt en gelooft, dat zijn buurman genezen, of verzadigd, of in het bezit van een of andere goede zaak gekomen is, zonder zulke werken te doen — dat is zonder zulke middelen te gebruiken

— als binnen zijn bereik zijn om hem de dingen, die hij noodig heeft te schenken, slechts een dood geloof

— zooals de Apostel verder zegt: »Alzoo ook het geloof indien het de werken niet heeft, is bijzichzelven dood."

3. De wonderen in deti Bijbel, in plaats dat de lessen die zij leeren, m tegenspraak zijn met het gebruik van middelen, spreken veeleer voor het gebruik er van.

a De wonderen, gedaan door de profeten in den ouden tijd, evenzeer als die, welke Christus en Zijne Apostelen