is toegevoegd aan uw favorieten.

Geloofsgenezing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van middelen, verlangen toch zeker niet de theorie te verkondigen, dat het niets anders dan een zinnebeeld was, en zoodoende eene beweegreden te verschaffen voor de instelling van een nieuw sacrament.

Zij zijn er tegen, dat de Roomsch-Katholieken dezen tekst beschouwen als eene voldoende rechtvaardiging voor de instelling van het sacrament van het Laatste Oliesel.. In dat geval wordt deze verordening gezegd alleen van nut te zijn in geval van sterven. Zekerlijk zal men niet willen redeneeren, dat men hier een sacrament heeft, dat bevrijding van den dood verzekert.

8. Wat is dan de beteekenis en wat waren de voordeelen, die voortvloeiden uit dit zalven? Laat mij trachten dit aan te toonen.

9. Olie was een van de nuttigste en meest algemeen gebruikte geneesmiddelen, die in het Oosten bekend waren. Zij wordt nog altijd zeer veelvuldig gebruikt bij de behandeling van ziekten, zoowel uit- als inwendig. In den ouden tijd werd olie beschouwd als wat Geloofsgenezers zouden noemen een medicijn, en het gebruik er van als een middel tot genezing was zeer uitgebreid. In den een of anderen van de vele vormen, waarin zij bereid wordt, met inbegrip van dien van zalf, wordt olie aangewend voor de genezing van de meeste ziekten, daar zij gebruikt wordt door al degenen, die zich bezighouden met de behandeling van ziekten van welken aard ook. Misschien komt olie er het dichtst bij, om een universeel geneesmiddel te zijn, van alle mogelijke bestaande stoffen.

10. Wat is dus meer natuurlijk, dan dat de Apostel als eenvoudigen maatregel zou aangeven, dat in plaats van naar de dokters van dien tijd te loopen, die maar weinig beter waren dan de ,,medicijnman" van de Indische stammen, de leden der eerste Christengemeente hunne makkers zouden samenroepen om te bidden, en dat zij door het inwrijven of baden van het lichaam of van zoodanig deel er van als in 't bijzonder door de ziekte was aangetast, met olie, dit eenvoudige en algemeen erkende geneesmiddel zouden toepassen?

11. Over dezen tekst maakt Dr. Adam Clarke, een geleerd en heilig beoefenaar der Schrift, de volgende opmerkingen: —

„Dat Jacobus noch de een of andere bezwering, noch eenig soort van wonder bedoelt, zal voldoende blijken uit deze beschouwingen:

„1. Hij was een heilig man, en kon daarom niets voorschrijven dan hetgeen heilig was.

„2. Als er een wonder bedoeld was, dan kon dat even goed tot stand gebracht zijn zonder als met de olie.