is toegevoegd aan uw favorieten.

Toespraken van H. Dallmeyer en anderen, gehouden op de Conferentie in de Weteringkerk te Amsterdam, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis en beproeft Mij mi daarin of lk u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zoodat er geen schuren genoeg wezen zullen"(Maleachi 3:10). 't Offer der kinderen Gods moet hun leven verslinden. We moeten alles door 't geloof geven. 't Geloof stelt ons in staat veel te geven.

Door 't geloof was Abraham in staat lzaak te offeren en hij vertrouwde, dat God hem zelfs uit de dooden opwekken kon. We hebben veel geleerd als we dit gelooven, dat God ook uit de dooden opwekken kan. De gave, die een weduwe geeft, staat uit de dooden op. Wanneer we iets geven, al is 't maar een paar centen, dan staat die gave uit de dooden op. O! dat wij verlost worden van het gewone. Zoo zegent de Heer niet. Slechts in dat, wat we geven door 't geloof. Rn 'tgeen wij te geven hebben, laat ons dat in 't geloof geven. Dan zal God ons geven een neergedrukte, overloopende maat (Luk. fi:38).

Nu 't geloof van den zoon, van lzaak. „Door het geloof heeft lzaak zijne zonen Jaeob en Ezau gezegend".

De Heiland zei: „Wanneer gij in een huis komt, zegent dat huis en indien aldaar een zoon des vredes is, zoo zal uw vrede op hem rusten" (Luk. 10:6).

Wij kinderen Gods zijn geroepen te zegenen en niet te vloeken. De Heer zegt: „Zegent en vloekt niet". En als wij in 't geloof zegenen heeft die zegen groote gevolgen.

Gij hebt wellicht allen gehoord van de opwekking in Noorwegen, die ontstaan is door Londey. lïij was matroos en bezocht eens een samenkomst van het Leger des Heils om die te verstoren. Hij 't uitgaan zei een zuster tegen hem: „God zegene u". Dat was een zegenen in 't geloof. Hij kwam door deze woorden tot bekeering, ging naar Christiania terug, begon daar 't evangelie te verkondigen, en er ontstond een opwekking, zoodat de minister schreef aan den predikant: „Ge moet aan dien matroos de kerk geven, want hij maakt bekeerlingen". Tegenwoordig is hij evangelist in Noorwegen. Dat alles is ontstaan doordat die zuster in 't geloof zegende.

Zoo willen wij als gezegende menschen door de wereld gaan. En als wij niet gezegend hebben maar gevloekt, moeten we ons verootmoedigen. En wanneer we dan zegenen zal de Heer ons ook zegenen, 't Parool zij dan te offeren als Abraham, te ontvangen als Sara, te zegenen als Izaiik. Amen.

Dinsdag 24 Jan., 3 uur.

1 Joh. 1:5 en 1 Joh. 2:2.

Pastor Dallmeyer behandelt het onderwerp: Onze verhouding tot de zonde.

Wij staan van nature in de duisternis, dal is: in de zonde.'God, Die ons geschapen heeft en tot Wien wij terugkeeren moeten, is