is toegevoegd aan uw favorieten.

Toespraken van H. Dallmeyer en anderen, gehouden op de Conferentie in de Weteringkerk te Amsterdam, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wortel doorgegaan". Hij leverde uit wat nog achtergehouden was, en ontving vrede.

Nog heden kunt gij vergeving ontvangen. De moeder moest later zeggen: „Mijn zoon is gelukkig". „Als de Heer de gevangenen Si ons wederbraeht. werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich" (Ps. 120:1,2). I)e jongen zei: „Ik zou wel altijd willen zingen". „En wat dan wel?" „Mij is erbarming wedervaren, erbarmin'g, niet door mij verdiend."

Doe boete, kom met uw zonde. Er is genade voor u. Dan kunt gij ook zeggen: „Die mijne ongerechtigheden vergeeft."

„Die al uw krankheden geneest". De krankheid uwer ziel. Er zijn menschen hier met krankheid der ziel. Ze zijn lijdende aan een zonde, ze moeten die telkens weer doen. Ze hebben een zielsgebrek, misschien steelzucht. Ge weet nog van dal meisje, dat tot mij kwam met gestolen goed. De Heiland heeft haar genezen. Kom tot Hem met uw krankheden, Hij geneest altijd.

Ook ziekten des lichaams. Niet altijd geneest God die; Hij gebruikt ze ook wel eens als opvoedingsmiddel.

Ik heb 't ervaren dat als men zich bekeerde, de Heer ook genas.

Een Duitsehe predikant had, terwijl een evangelist in zijn gemeente arbeidde, een tuberculeuze keelziekte. In 't geloof legde de evangelist hem de handen op, hij genas, de pijn hield op, den volgenden Zondag preekte hij weer. Nu heeft hij een groot evangelisatiegebouw opgericht in zijn stad en werkt er met zegen.

Voor twaalf jaar bezocht ik eens in Dortmund een vrouw, ze woonde vier hoog, ze had longtering en een hartkwaal. De doctoren^ hadden tiaar opgegeven. „Gelooft n Jacobus 5?" vroeg ze mij. „Handel daar dan naar". Met grooten schroom deed ik het en ze werd gezond, voor altijd.. Toen was het Kerstmis en in Januari bezocht ze weder de samenkomst. Voor twee maanden heb ik haar weer ontmoet en gezond zat ze voor mij. Na haar genezing heeft ze velen kinderen het leven geschonken.

In die twaalf jaar heb ik vele dergelijke ervaringen gehad.

Mijn vrouw had een hartziekte, een pols van 150—200 slagen in de minuut, 't Was dus een ernstig geval. De dokter zei, dat ze er aan moest sterven. God heeft haar weder geheel gezond gemaakt, (iod. Die 't gebed verhoort. Wilt gij dien God hebben?... Doch (iod met de zonde kan niet.

Men zegt dikwijls: „God verhoort niet". Zeker, dat is zoo. Dat wist reeds de blindgeborene (Joh. 9:31). Als iemand met de zonde gebroken heeft, dan hoort God hem.

Hebt gij gebedsverhooringen?... Ik zei u reeds dat ik geheel besta uit gebedsverhooringen. Mijne moeder werd blind toen ik geboren werd. Na maanden wilde de dokter met haar naar een oogenkliniek gaan. Hij had reeds afgesproken, dat hij haar 's morgens vroeg met zijn rijtuig zou komen halen en zeil' mee zou gaan.