is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dezen Opvolger van Johannes den Dooper is gekomen!

Hoe arm, onuitsprekelijk arm is in hun schatting hun godsdienstig leven, zoolang die innerlijke klove, die hen van God scheidt, blijft voortbestaan. Zij zijn buiten het heiligdom, Hij is er in. Zij zoeken wat Hij heeft gevonden.

En wat is hunne kennis van de eeuwige waarheden? Helaas, zij hebben veel van anderen geleerd, en kunnen hun veel naspreken; maar zeiven zien, maar getuigen van wat zij zeiven hebben aanschouwd, dit vermogen zij niet. Daar is een sluier voor 't oog des geestes, waarachter die heerlijke waarheden verborgen zijn in wier licht Jezus wandelt.

En toch de ziel smacht naar de aanschouwing der dingen, waarvan Jezus zoo gedurig tot hen spreekt. Min of meer zien zij het een en ander dat Hij hun verkondigt; maar 'tis zoo ver, het geeft een zoo flauw licht van zich, zij gevoelen niet de kracht er van, zij ontgloeien niet er voor zooals Jezus.

Hoe onuitsprekelijk arm is hun leven tegenover het Zijne.

En wat die koninklijke vrijheid aangaat, waarmede Jezus Christus zich onder hen beweegt, en tegenover hoog en laag spreekt en handelt; zij is voor hen te hoog, zij kunnen daar niet bij. Zij leven als slaven tegenover de publieke meening, tegenover hun eigen driften. Andere machten heerschen over hen. Zij zijn geboeid en geketend.

En toch, daar is een stem in hen die al luider en luider getuigt, dat het zoo niet zijn moet. En 't verlangen naar die ware vrijheid neemt in hen toe van dag tot dag, hoe langer zij met Hem omgaan, Zijne woorden hooren en Zijne daden zien.

Hoe arm gevoelen zij zich in Zijn tegenwoordigheid!

Zij zijn het aan wie de Heer het eerst denkt, en aan wie Hij terstond de blijde boodschap verkondigt: uwer is het koninkrijk der hemelen.

Ja, Hij komt het koninkrijk der hemelen in hunne harten