is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk een eer, dat het lijden om der gerechtigheid wil, van één lid, al de overige leden ten goede komt, omdat Christus dat in Zijn lijden om der gerechtigheid wil, heeft opgenomen, en 't daarmede tot één geheel gemaakt.

Gij weet niet hoe ver de gezegende gevolgen reiken van 't lijden, dat de belijdenis en naleving van een heilige waarheid met zich brengt.

Intusschen geldt het ook hier een zaak des geloofs. 't Is mogelijk dat gij in dit leven niets of zeer weinig ziet van den zegen dien het lijden om der gerechtigheid wil, u en anderen aanbrengt. In dit geval zij het u genoeg, dat gij niet voor dit korte leven op aarde, maar voor 't eeuwige leven in de gemeenschap met den Vader en den Zoon en de heilige engelen zijt bestemd. In gindsche heerlijke toekomst wordt de belofte des Heeren aan u vervuld: dat uw loon zeer groot is in de hemelen.

Paulus droeg zijn leed in 't vooruitzicht van dit loon met groote vreugde. Als zag hij de onuitsprekelijke heerlijkheid die hem wachtte, als raakte hij die reeds aan, verklaarde hij dat hij het daarvoor hield, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waardeeren tegen de heerlijkheid die aanstaande is (Rom. 8:18); ja dat het een lichte verdrukking is die zeer haast voorbij gaat, en een gansch zeer uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid werkt. (2 Cor. 4: 17).

De Heiland zelf leed op aarde met het oog op „het loon zeer groot in de hemelen" (Heb. 13: 1). Hij deed Zelf, ook in dit geval, dat waartoe Hij anderen opwekt.

Door Zijn innig verkeer met den Vader, bleef Zijn blik op die hoogere wereld altijd helder en onbeneveld.

't Was in Gethsemané en op Golgotha slechts een haastig voorbijgaand lijden — een snel voorbijvliegende wolk.

Mocht gij tot lijden worden geroepen om der gerechtigheid wil, leef dan te inniger in de gemeenschap met uw