is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

visscher was opgegroeid, zoo verheven spreken kon over den Logos (Woord), en Kosmos (Wereld) en Gods Eengeborene? Daardoor dat hij zijn Evangelie niet te Athene of te Rome maar te Efeze heeft geschreven, waar de geesten, die de vertegenwoordigers hunner eeuw waren, zich juist met bespiegelingen over deze zaken bezig hielden. Had het hem ontbroken aan de heilige liefde, die in deze dwalenden naar den beteren trek hunner harten zoeken kon, waaruit de tooverkracht dezer bespiegelingen moet worden verklaard; had hij niet in hen de hun onbewuste diepten van 'smenschen hart gepeild, dat het vraagstuk naar de verhouding tusschen God en wereld tot op den bodem wil opgelost zien; had de heilige liefde hem niet in de kloppingen van de harten der dwalenden, de kloppingen van zijn eigen hart doen herkennen; had hij zich niet één met hen gevoeld, als de door Gods genade verlichte onder zijne nog onverlichte broeders: hij zou op zijn ouden dag zijn Evangelie niet hebben kunnen schrijven — dat diepzinnig geschrift, dat de Gemeente des Heeren met klimmende belangstelling en met toenemenden zegen tot aan 't einde der tijden bestudeeren zal.

Gij vindt in dit Evangelie geen spoor van den bekrompen Jood, die ook hij eens is geweest.

't Is of een Grieksche ziener in uitnemend Grieksch, den Griekschen denkers van zijn tijd, in 't leven van Jezus Christus, den vleeschgeworden Logos, het antwoord laat lezen, dat de genadige God op hunne vragen geeft.

Deze menschen voor wie het Evangelie van Mattheus en Markus waarschijnlijk geen aantrekkelijkheid zouden hebben gehad, gevoelden zich gewis door 't Evangelie van Johannes sterk aangetrokken.

De eeuwigheid zal openbaren, welke vrucht deze uitnemende arbeid des apostels in den loop der eeuwen heeft gedragen.