is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een deel van hen tot het priesterlijk ambt, dat in de plaats der overigen met de heilige dingen zich bemoeit. Jezus gaat de priesters in zijn onderwijs stilzwijgend voorbij alsof zij niet bestaan; terwijl de vriie geest dien Hij opwekte en aankweekte, van zelf moest uitloopen op de vrijmaking des volks van de voogdijschap der priesters.

Mozes zonderde Israël als een heilig volk van de overige als onheilige volkeren af; Jezus vernietigt dit onderscheid door te verkondigen dat velen van 't Oosten en 't Westen zullen ingaan in Gods koningrijk, terwijl de kinderen des koningrijks buiten zullen geworpen worden; en door aan Zijn apostelen op te dragen alle volkeren, zonder onderscheid, tot Zijne discipelen te maken.

'tWas voor de farizeën en schriftgeleerden — de wachters voor de eer van Mozes — zonneklaar, dat als de vrije geest van Jezus Christus algemeen werd, de godsdienst, door Mozes ingevoerd, van zelve ontbonden was.

Mozes moet voor Jezus of Jezus voor Mozes wijken.

Zooals ik zeide, verborg Jezus de tegenstelling tusschen Hem en Mozes niet. Niemand heeft die tegenstelling krachtiger gehandhaafd dan Paulus; en krachtiger uitgedrukt dan Johannes, toen hij zeide: „de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden." (Joh. 1:17): en beiden hebben dit van Jezus geleerd.

Stephanus is den marteldood gestorven, omdat hij in den geest zijns Heeren zijn Heer boven Mozes verhief, en eischte dat de laatste voor den eerste wijken zou. (Hand. 6:14).

Intusschen, zoo klaar als Jezus de tegenstelling tusschen Hem en Mozes inzag en verkondigde, zoo helder aanschouwde en leerde Hij ook Zijne eenheid met Mozes.

Hij beschouwde zichzelven en Mozes als één geheel. Hij vult Mozes aan. Zonder Hem ja is Mozes, maar ook, omgekeerd zonder Mozes is Hij, niet volkomen.