is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meling van Aaron. En de Koning? Hij was een Edomiet!

't Is gedaan met alle uiterlijke heerlijkheid in Israël. Dit diende om den vrome meer dan ooit in 't licht der profetie te doen wandelen, en te doen uitzien naar den persoon, door wien God een nieuwe orde van zaken, namelijk, 't koningrijk der hemelen zou invoeren.

En wat zou door die nieuwe orde van zaken geschieden ? De innerlijke ontstane behoeften zouden door Jezus Christus worden vervuld. De mensch kan niet altijd van een belofte leven: eenmaal moet zij in vervulling treden. Hij kan niet altijd blijven hopen op den Beloofde: eenmaal moet Hij verschijnen. En de tijd zijner verschijning is daar, nu het oude priester- en koningschap heeft uitgediend.

En werkelijk daar staat weer, na honderden jaren, een profeet, Johannes de Dooper, in Israël op; maar niet om aan de wachtende ziel te verkondigen, dat zij nog langer wachten moet; maar haar met den vinger Jezus Christus aan te wijzen, in wien de tijd der vervulling aanbreekt en in wien wet en profetie haar eindpunt hebben bereikt.

Johannes is getuige dat God Jezus zalft om de nieuwe bedeeling in te leiden. (Hand. 10:38); en hij wijst het volk van zich naar Jezus henen. Zijn beste leerlingen zijn de eersten om hem te verstaan, hem te verlaten, en zich bij Jezus aan te sluiten.

Welk een naam heeft Johannes aan de nieuwe bedeeling gegeven? Het Koningrijk der hemelen. Waarom? Omdat dit het eeuwige, het hemelsche zou verwerkelijken. Omdat dit de eeuwige, de hemelsche goederen zou brengen, die alleen 'smenschen hoogere behoeften kunnen beviedigen.

(Heb. 7: 19; 10: 1).

Jezus Christus neemt dit woord over van Johannes, en verkondigt dat Hij dit koningrijk stichten komt, door de behoeften te vervullen waaraan Mozes en de Profeten niet hebben kunnen voldoen.