is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben begroet, en zij zouden 'tvolk zijn voorgegaan in 't geloof aan Hem.

Jezus Christus kwam Mozes en de Profeten niet ontbinden, maar vervullen. Hij kwam om Israël verder te brengen, dan het aan de hand van Mozes en de Profeten kon geraken: en dit gaf aanstoot aan de vereerders van Mozes en de Profeten.

De Heiland prijst het in de schriftgeleerden en farizeën, dat zij de eer van Mozes en de profeten hebben gehandhaafd, en 't volk voor den dreigenden afval van Mozes en de profeten hebben bewaard. Noem dit, als gij wilt, hunne gerechtigheid. Eere wien eere toekomt. Des te nadrukkelijker acht Jezus zich geroepen aan hen en hunne bewonderaars te verkondigen, dat zij tot een hooger, ja tot de hoogste aanschouwing van 't leven moesten komen, dat zij een hooger levensideaal, een hooger levensdoel en regel zich moeten stellen, om in te gaan in 't koningrijk der hemelen, om in den hoogsten zin des woords Israëlieten te worden, en alzoo de bestemming te bereiken waartoe God hen door Mozes en de profeten heeft willen voorbereiden.

Wat ontbrak dan aan de schriftgeleerden en farizeën ?

De waarheid is een levend geheel. Elk deel der waarheid is iets levends alleen door zijn verband met het levend geheel.

Maar hoe ontstaat het levend geheel? Door den éénen levenden geest, die de waarheid van haar kiem tot hare hoogste ontwikkeling kenmerkt.

Maak een of ander deel der waarheid los van den levenden geest des geheels, en gij houdt slechts den dooden vorm eener eens levende waarheid over.

En houdt gij den vorm voor het wezen, dat wat dood is voor iets levends, dan is niemand aan de levende waarheid vijandiger dan gij.