is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijk hart. Onze liefde tot den naaste moet het beeld zijn van Gods liefde tot ons, omdat zij daaruit is voortgevloeid.

Maar deze deelname aan Gods liefde is niet denkbaar zonder éénheid en gemeenschap met God. Dit alles had de Heiland in de gedachte, toen Hij in deze rede zeide, dat Zijne discipelen zonen des hemelschen Vaders moeten worden, vertoonende het beeld des hemelschen "Vaders, volmaakt zijnde gelijk de Vader in de hemelen volmaakt is.

Zie hier wat de verborgen oorzaak was van de diepe klove tusschen Jezus en Zijne tegenstanders. Hij luisterde naar Gods Woord in de Schrift, als de Zoon naar 't woord des Vaders, begeerig om te zijn zooals Zijn Vader is, en te doen wat Zijn Vader doet. Zij waren knechten gelijk, wien het niet om gemeenschap met hun heer, maar om loon voor volbrachten arbeid te doen was. Zij vreesden een te nauwe aanraking met den levenden God.

Die naar gemeenschap met God dorst, die in die gemeenschap zijn leven vindt, komt eindelijk er toe om te verstaan, dat de uitstekendste heiligen slechts wegwijzers zijn naar den levenden God. Zij roepen u niet tot zich, maar wyzen u naar God. Zij leeren u door hunne gemeenschap met God tot wat voorrecht ook gij geroepen zijt.

Spreken zij uit wat de Vader hun heeft geleerd; dan verlangt uwe naar God dorstende ziel, dat de Vader, in uw verkeer met Hem, Zijn licht ook in u laat schijnen, Zijn Geest ook in u laat getuigen.

Gij kunt al minder er in berusten, op 't gezag van menschen wie zij ook zijn te gelooven: God zelf moet u in de

waarheid leiden.

Van deze diepe behoefte der wedergeborene ziel hadden zij in de verte geen begrip, die zich op geen hooger gezag wisten te beroepen, dan dat der ouden.

Wie is vrij? Die den diepsten grond voor zijne over-