is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

JEZUS' ONAFHANKELIJKHEID.

Matth. 5 : 22. Doch Ik zeg u.

Als kind hing Jezus van anderen af. Hij begon dit aardsche leven met een algeheele afhankelijkheid van den mensch.

Zijn moeder was aansprekelijk voor zijn leven. Hij kon niet leven dan door haar. Zij moest hem voeden en kleeden. Zij moest over hem waken opdat geen onheil hem genaakte.

Was hij na zijn geboorte eenige dagen, neen eenige uren, neen eenige minuten verwaarloosd, dan zou dit hem den dood hebben kunnen veroorzaken.

Dat kindeke daar in de kribbe dankte zijn voortdurend leven en zijn voortdurend welzijn, aan de teedere verzorging en trouwe bewaking van Maria.

Geen engel daalde uit den hemel, om de verpleging van dit heilig kind uit de hand der moeder te nemen.

Door Zijn Zoon een zoon des menschen te doen worden, aanvaardde de Vader alles wat er aan verbonden was. Hij onthief zijn kind niet van Zijne afhankelijkheid van de moeder.

En zoo onthief Hij de moeder niet van hare hoogheerlijke roeping, om uit haar leven het kind te doen leven, en het met moederlijke teederheid van oogenblik tot oogenblik te verzorgen.

Zoo heiligde de Vader den band dien Hij in elk geval tusschen moeder en kind heeft gelegd.

Zoo maakte Hij de moeder, met al haar moederlijke gevoel, het kanaal van Zijne liefde en zorg voor 't heilige kind.