is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u vroeger verborgen was gebleven. Dit maakt u al ootmoediger, en afhankelijker van uwen Heer.

Maar met uwe toenemende kennis, en met uwe steeds rijker en rijper ervaring, neemt ook uw kinderlijk vertrouwen toe in Hem, die u geroepen heeft om volmaakt te zijn, gelijk Hij volmaakt is.

Gods werk in u wordt al dieper en stiller. De wateren des levens bruischen niet zoo als vroeger in u. Zij vlieten al zachter daarhenen, hoe nader gij tot uwen Vader komt, wiens leven een eeuwige sabbatsrust is.

Niemand hoeft u te zeggen, dat gij volmaakt moet zijn, gelijk uw Vader in den hemel volmaakt is: het volmaakte is uw levenselement geworden. Gij ademt en beweegt u vrij er in.

Gij zijt u bewust, dat gij hier aangevangen hebt het volmaakte leven te leiden, dat gij eeuwig zonder gebrek zult voortzetten bij uwen Vader in den hemel.

Het volmaakte en het eeuwige, zijn, wat uw geestelijk leven aangaat, één.

'tls een eeuwige jeugd!

Welk een afstand tusschen de eerste aanvangen op den weg van het volmaakte leven, en het einde werwaarts deze weg u voert!

Wat waren de beste van Jezus jongeren, toen voor 't eerst dit woord: „weest volmaakt als uw hemelsche Vader," hunne zielen doortrilde? 't Was toen voor hen een halfbegrepen, een ter nauwernood verstane klank. Een hooger leven werd echter door dit woord in hen in beweging gezet, en de strijd en nederlaag en overwinning, die dit leven in menig gewichtig oogenblik met zich bracht, diende om hen bij toeneming dit woord van klaarheid tot klaarheid en van kracht tot kracht te doen verstaan.

Hoe veel rijker in beteekenis was dit woord voor hen tegen het einde van 's Heeren aardsche leven.

9