is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken tot modellen maakt voor anderen, is dat zij de volmaaktheid zoo nabij zijn gekomen, aan de volmaaktheid een zoo waardige uitdrukking hebben gegeven.

En van waar komt het dat zij, naarmate de mensch zich ontwikkelt om zichzelven te verstaan, algemeene bewondering wekken en alzoo tot algemeen eigendom worden? Van daar dat een ieder, bewust of onbewust, in hen zijn eigen trek naar volmaaktheid herkent.

Welk een macht is deze zucht naar het volmaakte in hen, die dezen trek in zich het diepst gevoelen, en zich onbepaald er aan overgeven. Zij laten zich door geen moeilijkheden, hoe onoverkomelijk zij ook schijnen, door geen arbeid, al eischt die ook een leeftijd, terugschrikken van 't eenmaal opgevatte plan, om het volmaakte dat ze aanschouwen in hunne werken uit te drukken. Zichzelven in hunne werken over te gieten; zichzelven in hunne werken te aanschouwen; aan den drang naar 't volkomene, die de ziel van hun ziel is, te gehoorzamen, is het leven van hun leven.

En als de zucht naar 't volmaakte in den kunstenaar zoo machtig werkt; wie zal ons beschrijven hoe machtig deze zucht werkt in den godsdienstigen mensch, als ook hij, als uit een sluimering is ontwaakt om zich bewust te worden, dat zijn geest dorst naar 't volmaakte, omdat hij op 't volmaakte is aangelegd?

Wie waren zij die Jezus de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid noemde? Dezulken, die met meerdere of mindere helderheid Gods gerechtigheid — dat wat recht was in Gods oogen en door God werd goedgekeurd aanschouwden (6 : 30); en dat ten regel en maatstaf van hun leven stelden. Gelijk de mensch dagelijks naar spijs en drank hongert en dorst, alzoo hongerden en dorsten zij er naar om in hun leven Gods gerechtigheid uit te drukken.

Wie beschrijft de vreugde waarmede zij dit woord des