is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondaars bekeering, daarom weet ik, dat God zich daarover verblijdt.

Nog meer, omdat ik weet, dat de heilige liefde in mij een zeer klein stroompje is uit God, die de eenige en eeuwige bron der liefde is, weet ik dat de bewegingen in Gods hart oneindig dieper en machtiger zijn dan die ik in mijn hart bespeur.

Ik spreek van de bewegingen in Gods hart. Een heilige liefde die roerloos de openbaringen van het goede of het kwade aanziet, is geen heilige liefde — 't is de verloochening, 't is de dood der heilige liefde.

De hoogste liefde is de hoogste gevoeligheid! Zij is de hoogste vatbaarheid voor de indrukken die het aanschouwde op den aanschouwer maken moet.

't Is de zonde die deze gevoeligheid der heilige liefde in den mensch uitwischt, en hem onverschillig maakt tegenover het goede of het kwade dat hij ziet. En God is niet — weg met deze godslastering! — aan den zondigen mensch gelijkvormig, in wien de zonde het waarachtig menschelijke verwoest.

Was één ding den Heiland zeker, dat was het dat de heilige erbarming en de heilige toorn in hem, zoo vaak zij in Hem werden opgewekt, de uitstrooming en weerspiegeling waren van de erbarming en den toorn, die zich in 's Vaders hart bewegen.

Aan wat in Hem omging wist Hij wat in 's Yaders hart omging.

En Hij wilde dat Zijne discipelen hierin aan Hem zouden gelijkvormig worden, en dat hunne liefde de weerspiegeling zou zijn van 's Vaders liefde. Gij herinnert u zijn woord: „hebt uwe vijanden lief; bidt voor degenen die u vervolgen, opdat gij zonen moogt zijn van uwen Vader, die in de hemelen is: want Hij doet zijne zon opgaan over boozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."