is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoogste proef van 't goddelijke zoonschap van Jezus Christus, was niet de buitengewone kracht, waardoor zijn spreken en doen boven dat van alle menschen uitstak; maar Zijn zondaarsliefde, waardoor Hij minder dan de minste, ja een vloek voor allen is geworden.

Een zondaar zóó lief te hebben, dat men tot de laagste laagte afdaalt, en aan de pijnlijkste smart zich onderwerpt, is het goddelijkste, dat men doen kan — 't is een goddelijker daad, dan een wereld te scheppen.

De Vader was nooit grooter dan toen Hij voor den zondaar Zijn Zoon overgaf; en de Zoon was nooit grooter, dan toen Hij deze overgave aan 't kruis voltooide.

Die het hierin in Gods navolging het verste brengt, komt het verst in gelijkvormigheid aan God. Die in dienende liefde aller dienstknecht wordt, is de meeste in 't koningrijk der hemelen.

Ik zeide u dat Jezus Christus den onheiligen aristrocratischen geest die in de wereld is niet in den kring Zijner discipelen heeft binnengeleid. Hij heeft dien met nadruk er uit gebannen. Toen eens die geest zich onder de twaalven begon te openbaren, zeide hij tot hen: „zoo gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens zult gij in het koningrijk der hemelen geenszins ingaan".

En toch is er een heilige aristocratie, een heilige ridderorde onder de discipelen des Heeren. Wie behooren hiertoe ? Zij die uitmunten, niet door hunne talenten en voorrechten, maar door hunne nederige dienende liefde.

De uitnemendste onder Gods zonen en dochters, die eenmaal de hoogste eereplaatsen in Gods koningrijk zullen innemen, zijn niet die op aarde naam maken en roem verwerven, maar die zich het diepst in de dienende liefde nederbuigen. Hunne namen zijn daarboven aangeteekend. Onder hen telt God velen, die tot de onkundigsten en armsten hebben behoord, en in de stille woning, in de