is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Vaders bijzondere openbaring en mededeeling aan elk kind in 't bijzonder.

Dit individueele, dit afzonderlijke, is een heilige kring waarin de afzonderlijke ziel tot in alle eeuwigheid alleen is met haren God. Geen derde kan er in om deel te nemen aan wat in dezen gewijden kring plaats vindt tusschen den Vader en Zijn kind.

Daarom, al is Gods kind van anderen omringd dan is hij zich toch bewust, dat hij in een hoogeren zin alleen is met zijn God.

En terwijl alles om hem één beweging en gewoel is, gaat menigmalen uit dezen gesloten kring waarin hij alleen is met zijn God, gedachten en verzuchtingen en gebeden naar Boven, waarvan niemand kennis draagt dan de hemelsche Vader.

Maar juist omdat geen derde zich mengen kan in de geheimen, die tusschen het kind en zijn hemelschen Vader plaats grijpen, daarom heeft hij behoefte zich van den evenmensch los te maken, en een eenzame plaats op te zoeken, waar hij ongestoord, naar de behoefte des harten, tot den Vader spreken kan.

Jezus stortte soms het volle hart luide tot den Vader uit in de tegenwoordigheid van anderen, maar zóó sterk was bij Hem de drang om tot het gebed zich aan aller bijzijn te onttrekken, dat Hij meermalen, alleen, den nacht daar buiten op den berg biddend heeft doorgebracht.

Het innerlijk leven moet kwijnen, waar men geen plaats van afzondering tot het gebed heeft, of die slechts zeldzaam bezoekt.

Van welk een ontaarding van het godsdienstig leven getuigde het bidden der Farizeörs, die gaarne den menschen wilden laten zien dat zij baden. Hun bidden was niet de vervulling eener levensbehoefte, maar het afspelen eener rol, die zij met lage bedoelingen zichzelven hadden voorgeschreven.