is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven. Gods wil zal eenmaal op aarde geschieden, gelijk die in den hemel geschiedt.

Jezus Christus gevoelde zich niet slechts met de menschheid maar ook met de aarde één. Hij is, naar 't lichaam, haar kind. Zij heeft, als Zijne moeder, zijn lichaam gevoed en gesterkt, 't Is Hem een liefelijke gedachte, dat de aarde eenmaal de woonplaats zal zijn van een menschheid, die volmaakt den wil des Vaders doet.

Zijn geboorte uit Maria, Zijn leven op aarde, ze zijn Hem de onderpanden van een volmaakte menschheid gevestigd op deze aarde.

De Vader kon Hem niet duidelijker laten verstaan, wat de bestemming der menschheid en van deze aarde is, dan dat Hij hem een zoon van Maria, een kind dezer aarde liet worden, en op deze aarde in Hem een leven kweekte gelijkvormig aan 't hemelsche leven. Dit was voor Jezus de sleutel die Hem het geheim van de bestemming des menschen en der aarde ontsloot.

En de vrucht dezer kennis was de hoogheerlijke en ver reikende bede „Uw wil geschiede op aarde, gelijk in de hemelen."

Zoo moesten ook de discipelen leeren bidden. Was het dat de Israëliet vroeger aan een heerlijke toekomst voor Kanaan dacht, zij moesten met vernieuwde harten aan eene verheerlijkte aarde denken — verheerlijkt daardoor dat Gods wil er geschiedt, gelijk die in den hemel geschiedt.

En als zij bidden: „uw wil geschiede op aarde, gelijk in den hemel," dan moesten zij van zelf er aan denken hoe door Jezus Christus die wil op aarde is geschied, gelijk die in den hemel geschiedt.

En dit moest hun het onderpand zijn, hoe eenmaal door Hem, ook een verloste menschheid op aarde Gods wil zal doen, gelijk Hij dien op deze aarde heeft gedaan.

De bede: geef ons heden ons dagelijksch brood, was aan