is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, daar zou de hel een hemel, en waar zij niet is, daar zou de hemel een hel worden.

Ik zeide u in den aanvang, dat God altijd en overal bij u is. Gij kunt altijd en overal uw hart in Zijn Vaderhart uitstorten, omdat Hij altijd Zijn Vaderhart in uw hart uitstort. De gemeenschap tusschen u en den hemelschen Vader duurt onafgebroken voort. Gij moogt altijd, in 't oog van God en Zijne engelen, het tegenbeeld van den hemel vertoonen. Niet alleen dat Hij, zoo als in den hemel, onmiddellijk Zijn liefde tot u uitademt; elk schepsel Gods dat gij ziet wordt een middel waardoor diezelfde liefde u weldadig aandoet. Zoo is 't in den hemel. Elk schepsel is bestemd op zijne wijze Gods wezen te weerspiegelen, Gods Vadernaam te spellen. Ik sprak van de dauwdroppelen. Veronderstel dat zij begaafd waren als gij, hoe zou de eene droppel zich in den glans van den anderen droppel als in een spiegel der glinsterende zon zich verblijden. Zoo wordt al wat Gods maaksel is, het nietig zandkorreltje, het nietig plantje, het nietig wormpje, u een spiegel van 's Vaders macht, wijsheid en goedheid. Ook in hen daalt God tot u neder, om u tot Zich op te heffen — om de gezegendste indrukken in u te verwekken.

Dit voorspelt u, dat God eenmaal u en de schepping die u omringt van allen sluier verlossen zal, die door de zonde is ontstaan, en Gods Vaderliefde voor u verbergt. Dan is in oneindig hoogeren zin dan nu, de hemel ter aarde neergedaald. Dan is de aarde hemelsch geworden. Dan is alle schemerlicht, alle duisternis, alle nacht verdwenen. Dan ontvangt het woord: „Vader, in de hemelen" de hoogste beteekenis waarvoor het vatbaar is. Door Jezus Christus is dan alles in u en om u zoo hemelach, zulk een spiegel van 't hemelsche geworden, dat de uitdrukking „in den hemel" een beteekenis verkrijgt, die nu alle menschelijk denken oneindig te boven gaat.