is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoud en den opbouw van onze lichamen als van de tempelen des Heiligen Geestes.

Ook de natuur is in Gods hand. En menig besluit van God voert zij uit als Zijn antwoord op 't gebed van Zijn kind.

God verhoort de "bede om brood niet alleen door wat Hij in de natuur doet, maar ook door wat Hij in de harten der menschen werkt.

Hier betreden wij een hooger terrein dan de natuur. Maar ook hier luistert alles naar Gods wenken. Hoe vaak heeft Hij het hart van een ander tot weldoen opgewekt, op de bede van zijn behoeftig kind. Toen op de voorspelling van Agabus, dat er een groote droogte zou zijn, de geloovigen te Antiochië besloten een verzameling bijeen te brengen voor de behoeftigen in Palestina, toen verhoorde God langs dezen weg de bede der noodlijdenden.

Hij verhoort deze bede ook door wat Hij den mensch in staat stelt voor zichzelven te doen: door het verstand en de gezondheid, die Hij hem geeft, en de levensomstandigheden, die Hij in zijn belang regelt.

Het gaat niet, deze bede te uiten, en voor onszei ven niet te doen, wat God in onze macht geeft om voor ons en de onzen te doen.

.Geef ons." Wij zijn met al wat mensch heet één geheel. Onze bede sluit niemand uit; zij sluit boozen en goeden in, gelijk de Vader zijn zonneschijn en regen geeft aan boozen en goeden.

En als niet allen hun brood ontvangen; als velen op aarde van broodsgebrek omkomen: dan schrijven wij dit hier aan toe, dat God, terwijl Hij den mensch zegent, te gelijk over hem het gericht oefent. Ziekte en gebiek behooren tot de diepe paden van 'tvoor ons ondoorgrondelijk bestuur van God. Al verstaan wij die niet, toch biengen zij ons niet in de war, en houden wij aan te bidden. „geef ons het dagelijksch brood," totdat, als verhooring der