is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat God niet dienstbaar kan maken aan Zijne plannen, dat vernietigt Hij.

'tls niet uit onmacht, dat God het booze toelaat, maar omdat Hij met Zijn machtige hand in bedwang houdt en bestiert naar Zijn welgevallen.

Gelijk men heeft ontdekt dat ook de stormen aan zekere wetten zijn gebonden, zoo heerscht er ook in de woede des boozen een goddelijke orde, omdat God zegt: tot hiertoe en niet verder — dat is, tot zóó ver zult gij gaan, dat ik, wat gij doet, opnemen kan, in 'tgroote raderwerk mijner plannen.

De verzoeking door den booze, is een rad in Gods raderwerk.

Hoewel de Joden, aangepord door den Satan, Jezus hebben verworpen, toch verklaarde Petrus op den pinksterdag, dat zij hebben gedaan, wat Gods raad te voren bepaald had dat geschieden zou.

'tls voor den geloovige een onwrikbare rots, om op te staan, als hij in de verzoeking, tegenover de schijnbare macht des boozen, tot den hemelschen Vader zeggen mag: Uws is de kracht!

En wat aanschouwt de geloovige, als 't einde van allen strijd, veroorzaakt door de verzoekingen die over Gods

kinderen komen? De heerlijkheid Gods! „Uws is

't koningrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid."

't Woord dat aan 't einde van Gods wegen, uit de nieuwe schepping wordt geboren, is: een Gloria Deo! Eere aan God!

Hoe banger de strijd, des te heerlijker de zege. Hoe droeviger de nacht, des te vroolijker de morgenstond.

Hoe dieper de smart, des te rijker de vreugde.

En van dit alles zal den Vader al de eere worden toegebracht.

Welk een toekomst, als God zal zijn, alles in allen!