is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader en zoon, dan zouden wij Gods vaderlijke betrekking tot ons niet hebben kunnen begrijpen. Dan ontbraken ons de gegevens om Gods Vadernaam te verstaan. Dan was die Vadernaam voor ons een ijdele klank gebleven.

Als de Heiland ons deze bede tot den Vader leert; „vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren," dan leert Hij ons „hoe wij het goddelijke in 't licht van 't menschelijke moeten verstaan.

Zou nooit de mensch tegen zijn evenmensch overtreden, dan zou hij nooit weten wat overtreding tegen God is.

En zou de mensch, tegen wien een ander overtreedt, nooit den overtreder vergeven, dan kon hij niet weten wat de goddelijke vergeving is.

Ons opleidende van 't menschelijke tot het goddelijke, leert Jezus ons bidden: „vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren."

'tls een groote zaak, dat de Heiland ons leert het goddelijke te verstaan in 't licht van 't menschelijke.

Door dit gebed zegt Hij ons wat het groote kwaad is dat door de zonde ontstaat. Zij breekt de gemeenschap tusschen mensch en mensch, en deze verbroken gemeenschap is het beeld van de gebroken gemeenschap tusschen God en den mensch, die tegen God heeft overtreden.

Deze gebrokene gemeenschap doet tegenover mensch of God dezelfde behoefte ontstaan. De mensch die zich niet verhardt in de zonde tegenover den mensch, verlangt naar herstel van de gebrokene gemeenschap tusschen hem en den medemensch. En zoo begeert de mensch die zich niet in de zonde tegen God verhardt, dat de gebrokene gemeenschap tusschen hem en zijn God mocht worden hersteld, 't Is een en dezelfde behoefte naar twee zijden gekeerd. Die niet geeft om gemeenschap met den evenmensch, geeft ook niet om gemeenschap met God. Die behoefte gevoelt aan gemeenschap met den mensch, gevoelt, al is het ook