is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar maak er van een werktuigelijk gebruik. Verbeeld u dat dit offer uwe schuld uitdelgt, zonder Jezus' eenheid met u, en uwe eenheid met Jezus — zonder geloofsovergave aan Hem, en geloofsvereeniging met Hem: en gij lijdt door dit misbruik van Jezus' offer een onuitsprekelijke schade. Gij laat u terughouden van uwe bekeering tot God. Gij meent buiten de gemeenschap met God en de gelijkvormigheid aan God te kunnen zalig worden. Gij ontheiligt het heilige offer. Blijft gij in uwe dwaling, dan was het voor u beter nooit van dit Offer te hebben gehoord.

Al dit werktuigelijke werpt de Heer omver, door ons te leeren bidden om een vergeving der zonden, die niet af te scheiden is van een heilige gemeenschap met God en den naaste. . _ —

XXXVIII. VERZOEKING.

Matth. 6 :13. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Het menschelijk leven op aarde kan niet zonder verzoeking worden gedacht. Het kan niet worden wat het wezen moet zonder verzoeking.

God schiep den mensch met de mogelijkheid tot zondigen. Zonder deze mogelijkheid tot zondigen, is het ongerijmd om van verzoeking te spreken. Waar geen mogelijkheid tot zonde bestaat, daar is de verzoeking ondenkbaar.

Dit aardsche voor verzoeking vatbare leven, moest de doorgang zijn tot een hooger, een hemelsch leven, waaide verzoeking niet meer denkbaar is.