is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Vaders koningrijk, dat het hart kalm en rustig in den Vader zijne bevrediging zoekt.

't Is de kalmte des geloofs, dat de hemelsche gaven ziet, er naar zich uitstrekt, en ze naar de behoefte van 't oogenblik zich toeeigent.

Deze kalmte staat lijnrecht tegenover de doodsche rust der onverschilligheid. Die 's Vaders rijk en gerechtigheid als Zijn kind zoekt, streeft er naar als naar 't allergewichtigste.

Zoekt eerst, zegt de Heiland, 's Vaders rijk en gerechtigheid.

Er is niets te bedenken dat, in 's Vaders schatting, hooger en heerlijker is, dan Zijn rijk en gerechtigheid.

Zijn Zoon heeft ook geen ander doel op aarde gekend, dan den mensch tot Zich, en alzoo tot dit koningrijk en deze gerechtigheid te trekken.

En ook nu, aan 's Vaders rechterhand, kent Hij geen hooger doel dan dit.

En in Zijne gemeenschap opent Hij al meer 't oog Zijner verlosten om de heerlijkheid te zien van Gods rijk en gerechtigheid.

En naarmate zij de heerlijkheid er van zien, naar die mate wordt het hun duidelijk dat er, in 'tgansche heelal, niets is dat in de verste verte er bij kan worden vergeleken.

Niet de mensch die rijk is, die in eere leeft, die schittert door zijn talenten; maar de mensch, die aan Gods Zoon gelijkvormig is — hij is het belangrijkste voorwerp dat zij zich denken kunnen.

En hoe meer de mensch jaagt naar deze gelijkvormigheid aan Jezus, wetende dat hij daartoe is verlost; des te meer groeit bij hem de drang aan, om zich naar dit verheven doel uit te strekken.

Het bevel des Heeren: zoekt eerst 's Vaders rijk en gerechtigheid, wekt al meer een machtigen weerklank in