is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inleiding.

Hem welbehaaglijk is. lederen lezer van dit boekje dit te doen verstaan en te doen ervaren is het doel, waarmede het geschreven werd.

Maar dat doel zal niet bereikt worden zonder oprechtheid in den lezer. Godsdienst is in groote mate een zaak van beweegreden en bedoeling. Als gij waarlijk zoo ver zijt in het geestelijk leven als gij kunt zijn. als ge er uw hart op hebt gezet om volkomen Zijn wil te doen, en als ge dien zoekt bi) dag en nacht, dan zal, ondanks vele gebreken en onvolkomenheden, uw Meester u zegenen en loonen; maar als uwe zwakheid en uw onge'oof, uw gebrek aan nederigheid en moed en liefde de vruchten zijn van uw eigen achteloosheid en voortvloeien uit gebrek aan een heilige beslistheid om een heilig dienstknecht van God te zijn, dan hebt ge evenmin verontschuldiging voor uwe nederlagen en tekortkomingen als zij, die openlijk schandelijke zonden bedrijven.

Ik vermaan u dus, terwijl gij hier leest den raad van den Geest van Jezus, sprekende door Zijn dienstknecht, om u voor te nemen een heilig leven te leiden en te besluiten, dat gij door de macht des Heiligen Geestes uw eigen zaligheid-zult werken en in deze wereld in 't wit zult wandelen.

Londen, 16 April 1902.

BRAMWELL BOOTH.