is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U ten goede! U ten goede! Ziet ge het, broeder, zuster? Dat alles „u ten goede.' In de geboden van onzen Heer is niets zwaars, niets zelfzuchtig. Hij zoekt uw welzijn. Eere zij zijn Naam! „God is liefde."

Wij moeten heilig zijn, omdat Jezus stierf om ons te heiligen. Hij gaf Zich over aan slagen, spuwen en wreede spotternij, werd gekroond met doornen en stierf den dood aan het kruis om dit doel te bereiken. Hij wenscht een heilig volk. Daar bad Hij om. „Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid." (Joh. 17: 17). Daarvoor stierf Hij. „Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. (Titus 2 : 14). „Gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelven voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar heiligen zou ... . opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. (Efeze 5 . 25, 26 en 27.) Laat ons Hem niet teleurstellen. Laat Zijn Bloed niet tevergeefs gestort zijn.

We moeten heilig zijn, ten einde nuttig te kunnen wezen.

Wie zijn alle eeuwen door de machtigste mannen Gods geweest? Heilige mannen; mannen met reine harten, vol liefde voor God en menschen; onzelfzuchtige menschen; nederige menschen, die zichzelf vergaten in hun liefde en arbeid voor anderen; getrouwe mannen, wier levens waren „met Christus verborgen in God". Mozes, de zachtmoedigste aller menschen; Paulus, die zijn leven gaarne als een offer voor het volk geven wilde; Luther en Fox, Franciscus van Assisi en Wesley en Generaal en Mevrouw Booth, en tienduizendmaal tienduizend mindere mannen en vrouwen, die groot waren in de oogen des Heeren. Dat zijn de menschen, met wie Gods iets heeft kunnen doen.

Zoo lang er nog sporen van zonde in het hart zijn, kan de Heilige Geest Zijn volkomen doel met ons niet bereiken en wij zijn niet zoo nuttig als wij zijn konden. Maar als onze harten rein zijn, woont de Heilige Geest er in en dan zijn we ten volle bekwaamd. Dan, in weerwil van alle onwetendheid en zwakheid, kunnen we voor God werken en het goede doen Halleluja!

Een eenvoudige, nederige, jonge ier hoorde spreken over