is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man kalm op: „Ach, Diamant, je begrijpt niet wat een arbeid en moeite je je meester bezorgd hebt!" en zonder te murmureeren zette hij zich neer en begon zijn arbeid van voren af aan.

Dan moeten we ook niet murmureeren over dingen, waar we niets aan doen kunnen, maar kalm en vertrouwend tot den Heer opzien, wachtend op de hulp, Die Hij ons beschikken zal. Geen kwaad dat ons overkomen kan, waarvan God ons niet kan bevrijden, a!s Hij ziet dat dit het beste voor ons is, of waarvoor hij ons de genade kan geven om het te dragen, als dat beter is. Heiligheid des harten stelt ons in staat om dat in te zien. Laatst vernam ik, dat een klein kind iets overkwam, waardoor het vier-en-twintig uur in levensgevaar verkeerde. De geheiligde moeder deed al wat zij kon, gaf toen haar lieveling over aan den Heer en wachtte kalm af wat geschieden zou. Na vier-en-twintig uur was het gevaar geweken en het kind gered. Een oude dame, die van het kalm vertrouwen der moeder getuige geweest was, zeide: „Gij zijt de geduldigste vrouw, die ik ooit gezien heb. Uren aaneen verkeerde uw kind in levensgevaar en geen oogenblik hebt ge ook maar gemurmureerd !"

„Maar. tante," zeide de moeder, „ik kan toch niet tegelijkertijd den Heer vertrouwen en murmureeren; daarom deed ik wat ik kon, vertrouwde, en nu, ziet u, alles is wel. En al die vieren-twintig uur leefde de, vrede Gods in mijn hart."

Paulus zegt: „Weest in geen ding bezorgd; maar laat uwe begeerten in alles, door bidden en smeeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uwe harten en zinnen bewaren in Christus Jezus." En Jesaja zegt: „Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren; want men heeft op U vertrouwd."

Het is ons werk om voortdurend te bidden, te danken voor zulke zegeningen als wij ontvangen, God te vertrouwen en over niets te murmureeren.

Heiligheid doet iemand zeker zijn van de tegenwoordigheid, liefde en zorg van God en waar hij met alle macht doet wat zijn hand vindt om te doen, weigert hij om te murmureeren en zingt hij van ganscher harte:

'k Wil U vertrouwen, steeds op (J bouwen,

'k Word door Uw hand geleid, bewaard;