is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg tot heiligheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon uitspreken. Jaren daarna, toen hij het mij vertelde, verheugde hij er zich nog over, dat hij de stem des Heeren zoo dadelijk gehoorzaam was geweest eu dat hij van zulke lectuur voor goed had afgezien.

Als gij den zegen verloren hebt door niet stipt te gehoorzamen, wees dan niet geheel ontmcedigd, maar begin opnieuw en de Heer zal u hem teruggeven. Maar weerstreef God niet weer; bid en geloof voor Zijn hulp om te gehoorzamen, opdat u niet iets ergers overkome.

4. Als gij den zegen bewaren wilt, moet ge niet steunen op uw gevoelens, maar zooals een mijner vrienden gewoon was te zeggen' „Houd u aan het feit." Vooral jonge Christenen laten zich licht door hun gevoelens misleiden, zoowel door hun gelukkige als hun ongelukkige.

Als zij gelukkig zijn, loopen zij gevaar beter over zichzelf te denken dan zij zijn en niet zoo te waken en te bidden als zij doen moesten; en als zij niet gelukkig zijn, worden zij lichtelijk ontmoedigd, zij verwerpen hun vertrouwen in den Heer en zij besluiten er uit, dat het voor hen toch niet helpt te trachten heilig te zijn. Het beste is om op de feiten te letten en uw gevoelens maar voor zichzelf te laten zorgen.

Als de menschen vriendelijk voor u zijn en uw spijsvertering goed is en uw slaap verkwikkend, gevoelt ge u heel wel. Maar als de menschen onvriendelijk zijn, een noordenwind waait en ge iets eet dat u zwaar op de maag ligt en uw slaap door onaangename droomen gestoord wordt, zult ge u niet vel gevoelen; maar uw betrekking tot God is dezelfde gebleven. De feiten blijven dezelfde. Als ge u aan God gegeven hebt en niets hebt teruggenomen, maar tot Hem kunt opzien en zeggen: „Mijn al is op het altaar en ik vertrouw U," zijt ge de Zijne en aan dat feit hebt ge u te houden, tevens vertrouwend dat het Bioed u rein houdt.

Als ge gelukkig zijt, zing liederen en als ge zwaarmoedig zijt, bid en tracht ook wat te zingen en werp uw vertrouwen niet weg, want zoo ge volhardt, is er een groote vergelding des loons.

5. Een voortreffelijk middel om den zegen te bewaren is voor twee of drie jonge mannen, die elkaar dikwijls ontmoeten, zoo vaak mogelijk samen den Bijbel te lezen en te bidden, teneinde elkaar aan te moedigen. Dit kan gewoonlijk