is toegevoegd aan uw favorieten.

De nood onzes tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge ideaal in 's Heilands gebed vervat. Hij is ons gekocht, is gereed en wacht. Matth. 22 : 4; Hebr. 10: 1218. De verwezenlijking hangt af van gehoorzaamheid, geloof, éénheid en gebed. Kunnen we ons ontworstelen aan onze begripsverwarringen en overleveringen om Hem, rondom Zijne eigene groote idealen, te ontmoeten? Dit is zeker, in iedere gemeenschap kan een opperzaal gevonden worden, waar allen, die gewillig zijn, kunnen samenkomen om zich te bereiden voor dien machtigen en beloofden zegen, die het Koninkrijk Gods onder de menschen wil inleiden. (Wie denkt niet bij het lezen van bovenstaande aan de jongste opwekking in Wales, toen duizenden en nog eens duizenden gezegend en verlost werden? Vert.)

Onder de kostbare zegeningen die de Gemeente bij den Pinksterdoop geschonken werden, waren:

1. Verlichting, overtuiging, zekerheid. Een duidelijke trek in de levens en het karakter der eerste Christenen was de geweldige en beheerschende overtuiging van de groote waarheden en plichten die nu over hen een overheerschenden invloed uitoefenden. Geen welvaart, noch tegenstand, moeilijkheden, gevaar, noch vreeze des doods kon die overtuiging verdringen of verstoren. Maar toch, met het oog op wat de menschelijke natuur is, en de moeilijkheid om tot een algeheele overeenstemming te komen in belangrijke kwesties, zelfs binnen de meest beperkende grenzen, was het meest wonderlijk gevolg van den Pinksterdoop de onmiddellijke en opmerkelijke harmonie in al de harten gewerkt door de verlichtende kracht van den Heiligen Geest. Voor zoover wij weten was er nog geen regel van het Nieuwe-Testament geschreven, en geen leer geformuleerd; en toch zien we hen uitgaan, predikende een zelfde Evangelie, handelende over de geduchte en veelvuldige verborgenheden van het bestaan — van aarde en hemel, van het hier en hiernamaals, — zonder een enkel verschil in hun on-