is toegevoegd aan uw favorieten.

De nood onzes tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spoedige en vreeselijke scheuring aanwezig waren. De Goddelijke voorziening in zulk een toestand was: Een Pinksterdoop van den Heiligen Geest. De uitwerking hiervan was heerlijk. Het bericht luidt: „de menigte van degenen, die geloofden, was één hart en één ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen; en de Apostelen gaven met groote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was groote genade over hen allen." Zonder Conferentie, behalve die welke noodzakelijk was om hen bij elkander te houden voor de zegen kwam; zonder overlevering, formule of geschreven Woord om hen te leiden, werd de Goddelijke orde door den H. Geest genoegzaam geopenbaard, en dat onder-elementen zoo verschillend en vijandig van elkander als de wereld maar ooit heeft aanschouwd. En het gevolg was dat nog nooit zulk een volmaakte orde en vrij beid zoo goed gevestigd en harmonisch vereenigd was geweest.

En waarom zou dit als een vreemde en ongelooflijke zaak beschouwd worden?

Hij die door alle eeuwen heen de myriaden van sterren aan den hemel hun vasten loop liet houden, kan ook de overgegeven harten en levens van gehoorzame en geloovige menschen vereenigen. En zóó wenscht God verheerlijkt te worden. Zoo was het, op een enkele uitzondering na, in de Apostolische eeuw. En toen de gemeente haren weg vervolgde, van Jeruzalem naar Samaria en van Samaria naar Antiochië, en van Antiochie naar Efeze en van Efeze naar Korinthe en van Korinthe naar Rome, was zij overal in de kracht des Heiligen Geestes en bracht de menschen in dezelfde Goddelijke en gezegende eenheid. Hand. ü : 31; 11 : 21—26; 14 : 1— 3; 16 : 5; 19 : 17—20; Fil. 1 : 1—11; Rom. 16.

Inderdaad, met feiten als deze vóór ons, behoeven we niet buiten het N. Testament te gaan om een geneesmiddel te vinden voor de moeiten die ons kwellen, de zorgen die ons neerdrukken en de gevaren die ons be-