is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de zigeunerstent naar het spreekgestoelte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat mij over de bekeering mijns vaders hier een bizonderheid mogen verhalen:

In zijn dagen van strijd, van vallen en opstaan, van angst en onrust, kwam vader eens met zijn broers in een buitenwijk van Londen. Hier verkocht hij zijn paard, vast besloten, om deze plaats niet te verlaten, eer hij den weg tot God gevonden had. Vader zeide over dien tijd : Ik had mij voorgenomen Christus te vinden, indien Hij te vinden was. Ik kon aan niets anders meer denken dan aan Hem en geloofde, dat Hij zijn bloed ook voor mij gestort had (zooals hij al eens in de kerken, die hij bezocht, gehoord had).

Yader bad God, dat Hij hem toch op een plaats zou brengen, waar hij den weg naar den hemel kon vinden, en God verhoorde zijn gebed.

Eens op een morgen ging hij uit met niets anders in den zin dan hoe hij den weg tot God zou kunnen vinden ^ toen hij een man zag, die de straat herstelde. Vader sprak met den man over 't weer, het land en onverschillige dingen.

Daar de man vriendelijk was en deelnemend, werd vader ook meer spraakzaam. De straatwerker, een goed Christen, die door Gods liefderijke voorzienigheid hier vader was toegezonden, zeide tot hem: „Ik weet wel wat u ontbreekt, gij wilt u bekeeren". — „Van bekeeren weet ik niets, ik weet alleen, dat ik Christus zou willen hebben, en dat ik mij voorgenomen heb, om tot eiken prijs Hem te vinden". — Als het zoo gesteld is, antwoordde de man, kom dan dezen avond in de vergadering; ze wordt gehouden in de Evangelisatie-zaal in de