is toegevoegd aan uw favorieten.

Na-klanken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hoopte, volstrekte rust hem onder Gods zegen goed zou doen. Maar spoedig keerden de pijnen met vernieuwde hevigheid terug. In de maanden Juni en Juli bleef het voortdurend op en neer gaan. Half Juli echter scheen de toestand aanmerkelijk verbeterd, zoodat br. van Heest zijn gemeente in uitzicht kon stellen, dat hij den derden Zondag van die maand weder in haar midden zou optreden. Plotseling volgde er evenwel een inzinking, en moest naar Dordt worden getelegrafeerd, dat men voor een plaatsvervanger diende te zorgen, want : „Vader plotseling ingestort." Op onverklaarbare wijze kwam dit telegram echter verminkt over en las de gemeente tot haar diepe smart : „Vader plotseling ingeslapen." Zoo werd zij reeds toen voorbereid op 't geen haar later wachtte.

Tegen het einde der maand werd de zwakte zóó groot en namen de pijnen dermate toe, dat den 30sten Juli tot een operatie moest worden overgegaan. De zieke zelf, die steeds tegen een operatie was geweest, stemde er ten slotte in toe, omdat de Heer zóó toch niets aan zijn leven had. Na biddend overleg werd er toe besloten. De Heer leidde het zóó, dat in het Diaconessenhuis tegen dien tijd juist een kamer open kwam. Op het uur, dat de operatie plaats vond, kwam de gemeente te Dordrecht samen, om met grooten drang, maar ook met volkomen onderwerping aan den wil des Heeren te bidden om het levensbehoud van haren voorganger. De groote zwakte en de zeer ernstige ontsteking der galblaas in aanmerking genomen, was het resultaat aanvankelijk niet onbevredi-