is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Curtius deze bepalingen ook uitdrukkelijk in het tractaat opgenomen zien ').

De liberale vreemdelingen-politiek van den Shögun had juist in deze dagen met groote tegenkanting te kampen, en een oogenblik scheen het, alsof de regeering te Yedo niet tot teekening van de tractaten met de Vereenigde Staten en Nederland durfde overgaan uit vrees voor opstand. Toen echter kwam haar ter oore de tijding, dat China door de verovering der Takoe-forten voor het westersch geweld had moeten bukken en den 26en Juni 1858 het bezwarende tractaat van Tientsin had gesloten 2), en tevens dat de man,

die daarbij aan Europeesche zijde de hoofdrol had gespeeld,

Lord Elgin, zich vervolgens naar Japan op weg had begeven.

Deze berichten maakten aan de dralende houding van de shögunale regeering een einde, het Amtrikaansche verdrag 3)

werd geteekend, en kort daarna, den 18en Augustus, was ook de onderteekening van het onze, als tweede dus in de rij, voltooid; met dit tractaat was het overgangstijdperk afgesloten.

Thans een enkel woord over de conventie, welke op Geschiedenis

25 Juni 1866 te Yedo werd gesloten en aanmerkelijke der stand

wijzigingen in de bepalingen van het handelsverdrag vankoming van de . ö conventie van

1866.

') Pompe van Mesrdervoort, II, blz. 35—36. Ten onrechte zegt deze, dat onze kommissaris niet van het begin af onder zijn voorstellen had opgenomen het recht om een diplomatiek vertegenwoordiger te Yedo te hebben.

2) Zie H. Cordier, L'expédition de Chine de 1857—1858. Histoire diplomatiqne, notes et docnments, Paris 1905.

3) Dit verdrag bevatte de eigenaardige bepaling, dat in geval van een geschil tasschen Japan en eenige Europeesche mogendheid, de President der Vereenigde Staten als „friendly mediator" zon optreden,

wat zeker ook wel in Nederland's lijn zou hebben gelegen; de Amerikanen handelden bij het opnemen van deze bepaling naar het schijnt volgens eene vaste politiek: ook in verdragen van de Vereenigde Staten met China en Korea uit dienzelfden tijd komt eene dergelijke bepaling voor (zie J. Zamfiresco, De la médiation, diss. Paris 1911, blz.

87 -88).