is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het conventioneele tarief voor eene opkomende Japansche nijverheid geen sprake meer. Dit laatste werd een der groote grieven, welke Japan tegen de tractaten van 1858 en volgende jaren had en die het al spoedig om herziening deden vragen.

Minder belangrijke veranderingen in het conventioneele tarief van na 1866 vindt men in de op blz. 114 genoemde Japansche tractatenverzameling.

Scheepvaartrechten, ook een middel om den toegang tot een land moeilijker te maken, mochten ingevolge de bepaling van regulatie 6 van het handelsverdrag niet geheven worden, ook al weer in overeenstemming met de opendeur-politiek, die de westersche mogendheden bij de sluiting der eerste verdragenreeks volgden. Slechts mochten de Japansche tolkantoren eenige bepaalde ,, salarissen" eischen voor het in- en uitklaren van schepen en het afgeven van documenten.

Van de tot de „exterritorialiteit" behoorende eigenaardige Exterritorialiteit

verschijnselen zal alleen dat van de onttrekking der vreem-der vreemdelingen, speciaal der

delingen, speciaal der Nederlandsche onderdanen, aan de Nederlandsche Japansche rechtsmacht besproken worden; de eigenaardig-onderdanen, heden van de fiscale positie der vreemdelingen in Japan mogen onbesproken blijven. Eene vreemde post en het instituut der „beschermelingen" schijnen in Japan nooit te hebben bestaan1).

Wanneer in een staat de vreemdelingen in meer of Hunne onttrek-

mindere mate aan de territoriale rechtsmacht worden ont-kmg aan fle Ja" i ... , , i i pansche rechts-

trokken, dan heeft deze onttrekking, behalve voor denmaclit Consu-

betreffenden staat, gevolgen: 1° voor die vreemdelingenlairerechtspraak zelf, die op deze wijze in een zeer opmerkelijken rechts- ia Japan, toestand worden gebracht; 2° voor de staten, wier onderdanen die vreemdelingen zijn, zij immers moeten dan op het vreemde gebied voor rechterlijke instellingen zorgen. Dit tweeledig standpunt worde hier ingenomen bij de

!) Zie blz. 83.