is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelden, gaven geen uitsluitsel over een hoofdpunt, de vraag n.1. of de vreemdelingenwijken zouden worden ingericht als „concessies", zooals men die in China aantreft in sommige plaatsen 4), afzonderlijke terreinen voor elke nationaliteit, elk stuk onder het bestuur van ambtenaren van den betreffenden staat; of wel zoo, dat alle vreemdelingen er door elkaar zouden wonen, waarbij dan nog de vraag zich opdrong of deze zichzelf zouden mogen besturen, op de wijze der in China voorkomende „settlements" (speciaal Shanghai), dan wel zouden komen te staan onder het toezicht van de Japansche overheid der stad, waarin de wijk gelegen was. Frankrijk was een uitgesproken voorstander van het concessie-stelsel 2), eenige andere staten waren evenwel voor het geven van een internationaal karakter aan de vreemdelingenwijken 3) en wisten de overhand te behouden. Met de Japansche regeering werd toen door de vreemde gezanten voor elke opengestelde plaats eene overeenkomst gesloten ter uitvoering van de tractaatsbepalingen, overeenkomsten die, hoewel in de tractaten niet uitdrukkelijk voorgeschreven, toch onmisbaar waren gebleken. Zij zijn volledig te vinden in de in 1884 vanwege de Japansche regeering uitgegeven verzameling van „Treaties and conventions „between the Empire of Japan and other powers, together „with universal conventions, regulations and communications „since March 1854". Door de welwillendheid van den tegenwoordigen Japanschen gezant in Den Haag, Z.Exc. Kentaro Otchiai, werd ik in staat gesteld deze belangrijke verzameling te leeren kennen; voor deze zeer gewaardeerde hulp zij hier Z.Exc. de betuiging van mijn bijzonderen dank herhaald. In die overeenkomsten nu werd met ver-

-l) in Tientsin b.v. zijn 8 concessies, zie Nederbragt kaart VI.

2) Grünff.ld blz. 183—186.

3) Misschien om te voorkomen dat een staat van zijne concessie een uitgangspunt voor politieke machtsontplooiing zou maken ? Rusland werd van zulke plannen verdacht, zie GtRünfkld blz. 199.