is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte, dat binnen korten tijd een handel in geld van ongehoorde afmetingen ontstond, waardoor zeer aanzienlijke hoeveelheden goud aan Japan werden onttrokken. Tengevolge van de eeuwenlange afsluiting n.1. was in Japan de verhouding tusschen de waarde van goud en zilver in den loop der jaren niet op dezelfde wijze veranderd, als in de landen van westersche beschaving. Men kreeg in Japan voor eene zelfde hoeveelheid zilver ongeveer driemaal zooveel goud als in Europa of Amerika. Het gevolg was, dat door de vreemdelingen bergen zilveren Mex. $ voor zilveren Japansche munt werden gewisseld aan de douanekantoren; deze zilveren muntstukken ruilde men op hun beurt weer voor goud naar de Japansche verhouding, voerde dit goud naar China, nam er daar zilver voor naar de westersche verhouding, en ging daarmee terug naar Japan om dezelfde handeling opnieuw te verrichten. Tot welke buitensporige winsten dit leidde, blijkt uit de volgende berekening:

f 10.20 (4 Mex. $) golden volgens het voorschrift der Japansche regeering 12 bu's, die naar de in Japan bestaande waardeverhouding tusschen goud en zilver gewisseld konden worden tegen 3 kobangs (Japansche gouden munt) = ruim f 30.—!

Evenwel werd door deze manipulaties der vreemdelingen het geheele Japansche muntwezen ontredderd en zeer aanzienlijke hoeveelheden goud vloeiden uit het land weg ').

Hoe deze misstand uit den weg is geruimd, is mij niet gebleken. Art. 6 der tariefconventie van 25 Juni 1866 schreef voor, dat de bepalingen uit de tractaten, die tot zulke praktijken aanleiding hadden gegeven, door Japan aan de verschillende verdragstaten ter herziening zouden worden voorgelegd. Of dit is geschied is mij onbekend. In

!) Zie voor (niet altijd even duidelijk beschreven) bijzonderheden van deze geldwissel-quaestie Pompe van Meeroervoort II blz. 64—77, Van Rees, Japan—Holland voor vijftig jaar, blz. 41—43 en Uyehaka, The political development of Japan, blz. 49—50.

10