is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der tractaten te bepleiten werden ook economische motieven aangevoerd1). In die omstandigheden kwam, niettegenstaande stroomingen tegen de tegemoetkoming aan Japan's wenschen 2), de op blz. 91 reeds genoemde tweede tractatenreeks tot stand; het verdrag met Nederland werd den 8sten September 1896 te 's-Gravenhage gesloten 3).

en Duitsche regelingen. Daarnaast werd eene prijzen-verordening afgekondigd (te vinden bij De Martens, N. R. Gr. 2de série tome XXII blz. 608), gegrond op de werken van Prof. Holland en Sir Godfrey Lgshington, de regelen van het Institnt de droit international van 1882 en de instructies der Frausche Zeemacht van 1870, waarbij echter eene groote verbetering werd aangebracht: Japan schafte het belang van den individueelen nemer in den prijs af (Moore's International Law Digest § 1). Voor de Japansche oorlogvoering in 1894—'95 zie men Ariga, La guerre Sino-Japonaise, Paris 1896 (beoordeeld Rev. de dr. int. et de législ. comp. XXVIII blz. 348), en Takahabhi, Cases of international law during the China-Japanese war, Cambridge 1899.

*) Ichitarö Shihizü, The necessity of revising the Japanese treaty, Economie Journal 1894 blz. 551—554.

-) Deze komen o.a. tot uiting in het op blz. 160 noot 3 vermelde artikel van Ddbois in de Rev. gén. de dr. int. publ. van 1895.

3) Eenige feiten en data uit dezen herzieningstijd volgen hier: 1871—'73: buitengewoon J apansch gezantschap naar Amerika en Europa, o.a. om over de herziening te spreken; de betrokken staten zijn over het algemeen niet bereid, alleen Italië toont zich terwille van zijne zijdeteelt tot concessies aan Japan genegen, welke honding op het protest der overige staten wordt prijsgegeven; 1874: „joint conference" van de Japansche regeering met de gezamenlijke vertegenwoordigers der verdragstaten te Tokio; 1878: de Vereenigde Staten sluiten een tractaat alleen over de tarief-autonomie dat, aangegaan op voorwaarde dat het alleen van kracht zou worden wanneer de andere staten dergelijke tractaten sloten, door de niet-vervulling dier voorwaarde nooit in werking is getreden : 1882: de Engelsche gezant te Tokio neemt het initiatief tot het bijeenroepen van eene conferentie, waarop Japan thans ook judiciëele autonomie vraagt; de conferentie gaat nog in hetzelfde jaar uiteen zonder dat eene oplossing is gevonden ; volgende jaren: sleepende onderhandelingen; 1886: het „Anglo-German project" aangenomen, basis voor verdere onderhandelingen op den grondslag o.a. van gemengde rechtbanken; Japansche publieke opinie daartegen, de regeering gaat er daarom verder niet op in. Zelfde jaar uitleveringsverdrag met de Vereenigde Staten, beschouwd als eene eerste schrede op den weg naar gelijkstelling. Vanaf 1887 onderhandelt