is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot zoover de bepalingen over schepen, die het verdrag m^iepU1°tg^en^e bevat. Tevergeefs zoekt men eene regeling van de kust- scheepvaart bevaart, d. i. het vervoer per schip van personen of goederen van treffende, de eene haven van een staat naar de andere. Volgens de oude bepalingen uit de verdragen van + 1896 was deze aan vreemde schepen in Japan nog geoorloofd, voorzooveel het verkeer tusschen de havens Nagasaki, Kobe, Yokohama en Hakodate betrof. Japan wenschte hieraan zoo spoedig mogelijk een einde te zien gemaakt en het recht tot de kustvaart aan de eigen vlag voor te behouden; het had dit reeds bij de onderhandelingen over de tractatenreeks der negentiger jaren te kennen gegeven 1). Toen in 1911 Engeland, niettegenstaande zijn overwegend aandeel in de scheepvaart op Japan, in dit opzicht de Japansche wenschen inwilligde, bestond er voor de andere staten niet veel kans meer, het oude privilege te behouden; een voor een kon men hen dan ook zien toegeven, waarbij Nederland geen uitzondering vormde. „Verschillende leden" der Tweede Kamer verklaarden dit te betreuren en vroegen inlichtingen omtrent de vraag of, naar het oordeel der Regeering, onze koloniale scheepvaart daarvan geen nadeel zou ondervinden2). De Regeering antwoordde: „aangezien „het koloniaal scheepvaartbedrijf voor verreweg het grootste „deel bestaat uit het vervoer van goederen tusschen „Nederlandscli-Indië, Japan en China, brengt de uitsluiting „van het recht tot goederenvervoer tusschen de Japansche „havens onderling aan dat bedrijf slechts een zeer gering „nadeel toe" 3). — Aan Japansche schepen staat de kustvaart in Nederland (Rijk in Europa), Suriname en Curagao vrij volgens art. 6 der wet van 1850 S. 47, in Nederlandscli-Indië (alleen tusschen de voor den algemeenen handel opengestelde havens) volgens de wet van 1912 S. 208.

1) „Denkschrift" blz. 30.

2) yoorloopig verslag.

a) Memorie van antwoord