is toegevoegd aan uw favorieten.

De internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan (1605-heden)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kanagawa den 4den Julij 1859,

Hiogo den lste!1 Januarij 1863.

Behalve deze havens zal op den lslen Januarij 1860 nogeene haven op de westkust van Nippon geopend worden. Zoodra deze haven bepaald is, zal daarvan vóór den tijd kennis gegeven worden.

Zes maanden na de openstelling van Kanagawa zal de haven van Simoda, als eene plaats om in de behoeften van vreemde zeelieden te voorzien, worden gesloten.

In al de voorgaande havens en steden mogen de Nederlanders voortdurend verblijf houden.

Zij zullen het regt hebben grond te huren en daarop zijnde gebouwen te koopen of te huren.

Zij mogen op den gehuurden grond woon- en pakhuizen bouwen. Maar onder voorwendsel van dezelve te bouwen, zal geene fortificatie of plaats van militaire sterkte worden opgerigt; en opdat dit artikel worde nagekomen, zullen de Japansche overheden het regt hebben, opgerigt, veranderd of hersteld wordende gebouwen van tijd tot tijd na te zien.

De plaats, die de Nederlanders voor hurme gebouwen te huren hebben, en de liavenregulatien, zullen door de overheden en den Nederlandschen consul van iedere plaats worden bepaald, en indien zij niet overeen kunnen komen, zal de zaak worden verwezen aan en geschikt door de Japansche Regering en den Nederlandschen diplomatieken agent.

Geen muur, schutting of poort zal door de Japanners om de verblijfplaats der Nederlanders worden opgerigt, of niets gedaan worden dat den vrijen ingang en uitgang tot dezelve mogt verhinderen.

De Nederlanders, die wensclien mogten de Japansche taal of Japansche kunsten en wetenschappen te leeren, mogen op verzoek van den Nederlandschen hoogen ambtenaar in de geopende havens eene onderrigting daarin krijgen van dengene, die door het Japansche gouvernement, op onderzoek van zijne geaardheid, als onderwijzer aangesteld zal worden.

Te Jedo zullen de Nederlanders, die geregtigd zijn om aldaar verblijf te houden, hetzelfde regt hebben.

Van den l6,en Januarij 1862 zullen de Nederlanders in de stad Jedo, en van den ls,en Januarij 1863 in de stad Osaka verblijf mogen houden, alleen ten einde handel te drijven.

In ieder dezer twee steden zal eene geschikte plaats, binnen