is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27. Jaarverslag van de Bank- en Handelsvereeniging Naudin ten Cate & Co., Medan van af 1909.

28. Verslag van het bestuur over het Weduwen-en Weezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Ned.-Indië van af het jaar 1909.

29. Jaarverslag van de Djokjasche landhuurdersvereeniging van af 1910.

30. Jaarverslag der Soekaboemische Landbouw Vereeniging van af 1910.

31. Jaarverslag „Redjang Lebong" van af 12e en 14e boekjaar 1910.

32. Idem „Simau" van af 9e boekjaar 1910.

33. Idem „Ketahoen" van af 9e boekjaar . . . . . 1910.

34. Verslag „Handelsvereeniging Soerabaja" van af . 1910.

35. Jaarverslag van de Djombangsche Afdeelingsbank van af 1910.

36. Jaarverslag Cultuur-Maatschappij „Seloredjo" van af 1910.

37. Verslag v/d president v/d Javasche-Bank en v/d Raad van Commissarissen van af het 83e boekjaar 1910/1911 uitgebracht in de algemeene vergadering van stemgerechtigde deelhebbers gehouden 21 Juni 1911.

38. Proefstation voor de Java-Suikerindustrie. (Chemische-Afdeeling).

Jaarverslag van af 1910.

39. Jaarverslag v/d Cultuur Maatschappij „Belirie" gevestigd te Amsterdam van af 1910.

40. Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra. Jaarverslag van af Juni 1910—Juni 1911.

41. Verslag v/d directie aan aandeelhouders der Cultuur Maatschappij „Sedatie" van af 1910.

42. Verslag omtrent den toestand der Nederlandsche Handelmaatschappij en hare handelingen van af boekjaar 1910.

43. Handelsvereeniging „Amsterdam".

Verslag van af het jaar ...... ... 1910.

44. Koloniale Bank.

Verslag van af het boekjaar 1910.

45. Semarang-Joana Stoomtram-Maatschappij.

Verslag van af het jaar 1910.