is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Nota over de instelling der betrekking van Hoofdinspecteur der Cultures op Java en Madoera 1903.

11. Notulen der Algemeene Vergadering en buitengewone Algemeene Vergadering van de Bataviasche Landbouw Vereeniging gehouden op 27 en 28 September 1906 te Buitenzorg.

12. Voorstel tot herziening der bepalingen betreffende de uitoefening der Europeesche tabaksindustrie in de Gouvernements landen op Java en Madoera 1907.

13. Vervolg der nota over den invloed v/d particuliere suikerrietcultuur op de teelt van Inl. voedingsgewassen 1907.

14. Nota over het gebruik van in heerendienst te onderhouden wegen ten dienste van ondernemingen van Landbouw of Nijverheid op Java en Madoera.

15. Boschbeheer in de Buitenbezittingen 1911.

(I C. p.) Pauperisme.

1. De Staatsarmenzorg voor Europeanen in NederlandschIndië.

Hoofdstuk I 1902.

II 1901.

» III id.

» IV id.

,» V id-

2. Het Pauperisme onder de Europeanen in NederlandschIndië.

1e gedeelte, met bijlagen 1902.

2e » 1901.

3e » id-

4e » id-

5e » id.

3. Nota over het armwezen en het Pauperisme, samengesteld door enkele leden der Commissie benoemd bij artikel 2 van het Regeeringsbesluit van 29 Juni 1902 No. 9 1902.

4. Uitkomsten der Pauperisme-enquête ingesteld ingevolge de Circulaire van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid van 26 Juni 1901 No. 7771 A.

Algemeen verslag 1902.

Gewestelijke verslagen I id.

II id.