is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33. Voorschriften betreffende de Comptabiliteit in Ned. Indië 1911.

34. Verzameling van Algemeene Orders voor het Ned. Ind. Leger 1833-1910. 1e en 2e deel met alphabetisch register. 1911.

35. De algemeene verordeningen houdende regeling van het rechtswezen in het Gouvernement Sumatra's Westkust bijeengebracht door Mr. A. F. van Blommestein 2e druk bijgewerkt door Mr. W. J. M. Plate 1911.

36. Diverse bepalingen betreffende Opium, geldende voor het geheele gebied der Opiumregie en niet opgenomen in de Regie-ordonnanties 1911.

37. Locale Verordeningen en andere beschikkingen van Locale Raden (Overdr. Javasche Courant 1911).

38. Der Kinderen, Mr. T. H. Het Algemeen Politiestrafreglement voor de Inlanders in Nederlandsch-Indië. Toegelicht en in het Maleisch vertaald door Raden Sosro Danoe Koesoemo, Wedono ven Tordjoen, Sampang (Madoera) 1912.

II B. Publiek Recht.

1. Van Hogendorp. Grave G. K Bijdragen tot de Huishouding van Staat in het Koninkrijk der Nederlanden dl. 1 t/m 10. 2e verbeterde uitgave 1825.

2. Keuchenius, L. W. C. Handelingen der Regeering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement op het beleid der Regeering in Nederl. Indië, deel I, II en III. 1857.

3. Wheaton, H. Eléments du droit international, deel I. 1864.

4. de Bosch Kemper, Jhr. Mr. J. Handleiding tot de kennis van het Nederl. Staatsrecht en Staatsbestuur . . . 1865.

5. Momma, J J. Artikel 56 van het Nederlandsch-Indisch R. R. in zijn wording geschetst (Academisch Proefschrift) 1870.

6. Van der Lith, Mr. P. A. en Spanjaard, J. De Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië 1871.

7. Der Kinderen, Mr. T. H. Wetboek van strafrecht voor Inlanders in Nederlandsch-Indië. . . ... . . 1872.

3