is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Snouck Hurgronje, Prof. Dr. C. De Inl. bestuursambtenaren op Java en Madoera. „De Gids" Augustus .... 1908.

10. Notulen Gewestelijke raden Rembang van af 28 December 1910.

11. De Waal, L. A. De finantieele zelfstandigheid van de locale zelfbesturen in Nederl. Indië 1911.

12. Locale Verordeningen en andere Beschikkingen van Locale Raden (Overdr. Javasche Courant 1911) zie II A. No. 37 1911.

13. Colijn, H. Neerlands Indië. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving . ; . . . . 1911

14. Ritsema van Eek, S. De reorganisatie van het bestuur in Ned.-Indie (overdruk Soerabajasch Handelsblad 13 Mei 1912, No. 110.).

15. Van Andel, P. H. Een Tegenvoorstel. Naar aanleiding van het Wets-ontwerp betreffende de reorganisatie van het Binnenlandsch Bestuur in Nederl. Indië in verband met de sociaal-economische opbeuring van de landelijke bevolking, meer in het bijzonder op Java, ook met betrekking tot de zending, het volksleger en de particuliere Landbouwindustrie 1912.

15a. Supplement, idem.

16. Van Helsdingen, J. J. De inrichting van het Inlandsch bestuur, de opleiding en positie der Inl. bestuursambtenaren op Java en Madoera, in verband met het aanhangige plan tot reorganisatie van het bestuurswezen in Nederl. Indië. 1912.

17. De ethische richting tegenover de Inlandsche ambtenaarswereld (Overdruk uit de Locomotief 28 Juni). . . 1912.

18. De Munniek, O. M. Mijn ambtelijk Verleden . . 1912.

19. Decentralisatie-Besluit en Locale Raden-Ordonnantie. (Overdr. uit Regeerings-Almanak 1912) 1912.

20. Rapport van de Commissie van advies van de wetenschappelijke voorbereiding voor Bestuursambtenaren . . . 1912.

21. De Reorganisatie van het Bestuur in Nederl. OostIndië 1912.