is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Binnenlandsch Bestuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Credietinstellingen- Ontwerp-regeling van zakelijke zekerheidsstelling door Inl. Landbouwers op Java en Madoera 1904 I Ci c No. 3.

idem 1905 I Ci c No. 7.

Credietverband. Bepalingen daaromtrent en de

toepassing daarvan - .... IV E No. 5.

Creutzberg, Mr. K- F- Ontwerp van een Kon.

Besl. ter uitvoering v/d ontwerp-wet nopens onteigening van particuliere landerijen op Java. I Cp 1 No. 3.

Cultuur- en Handelsondernemingen in Ned. Indië.

Handboek VIII No. 45.

Cultuurgewassen. Beknopte gegevens- Behandeling en ziekten VII No. 94.

Cultuurgids. Landbouwkundig Tijdschrift ... 1 B11 No. 9.

D

Daalen, G- C- E- van Nota over het Alas-land. XI C No. 64.

Dagh-Register gehouden in 't Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Ned. India X C No. 4.

Dale, van, Groot Woordenboek der Nederl. Taal. XII No. 15.

Dariste, Rudolphe- Statistique et documents relatifs au sénatus-consulte sur la propriété arabe < . III E No. 1.

Dariste, Rudolphe. De la propriété en Algérie. III E No. 2.

Decentralisatie en Reorganisatie van het I ndisch

Bestuur. Geschiedkundig overzicht 1854/94 I Cb No. 1.

Decentralisatie Besluit en Locale Raden Ordon

nantie III D No. 19.

Deli planters vereeniging. Rekest en Betoog aan den G. G. naar aanleiding v/h Ontwerp van Blommestein IV D1 No. 5.

Deli planters vereeniging. Handelingen v/h eerste

congres 1911 .. VII No. 86.

Deli Proefstation te Medan. Mededeelingen van

af 5e Jaarg 1910 , . VII No. 69.

Dentz, H- Sumatra tabak VIII No 23.