is toegevoegd aan uw favorieten.

Neutraliteit der overheid in de Nederlandsche koloniën jegens godsdienstzaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. niets wordt gedaan om op het Christendom of een anderen godsdienst een premie te stellen en zoodoende zachten dwang te oefenen om liever godsdienst A te belijden dan godsdienst B.

In hoeverre is dat nu ten aanzien van de Christenen het geval?

De beantwoording laat zich terugbrengen tot drie concrete vragen.

Vraag I.

Was de uitvaardiging van de Zondags- en pasarcirculaires onder Gouverneur-Generaal Idenburg al of niet in strijd met de bepaling van art. 119 regeeringsreglement?

Den 7en Juli 1903 werd aan de hoofden van gewestelijk bestuur een geheime circulaire (no. 213) gezonden van den volgenden inhoud1):

„Blijkens een van den minister van Koloniën ontvangen mededeeling heeft H. M. de Koningin beslist, dat wanneer de verjaardag van Hare Majesteit of van een der leden van Haar Huis op Zondag valt — zooals op 2 Augustus a. s. weder het geval is — de officieel voorgeschreven eerbewijzen op den daaropvolgenden Maandag moeten worden gegeven.

„Afgescheiden hiervan acht de Minister het wenschelijk, dat ook de ter gelegenheid van zulke verjaardagen vanwege de civiele of militaire autoriteiten of door particulieren georganiseerde feestelijkheden niet op Zondag worden gevierd. Het verdient naar de meening van dien Staatsman te meer aanbeveling zulks te vermijden, omdat rechtstreeksche of zijdelingsche bemoeienis van het bestuur met al dergelijke feestelijkheden onmiskenbaar is, en het niet eerbiedigen van den Zondag door de Overheid, die eene Christelijke natie vertegenwoordigt, allerminst kan strekken om aan heidenen en Mohammedanen eerbied voor ons karakter en onze overtuiging in te boezemen.

„Op last van den Gouverneur-Generaal heb ik de eer ,

v U HEd. G.

te verzoeken met het vorenstaande, waar noodig, rekening te willen

houden en zooveel mogelijk te willen bevorderen, dat ook door

particulieren in den aangegeven zin worde gehandeld."

De lste Gouvernements-Secretaris, (w. g.) Paulus.

') De circulaire is gepubliceerd als bijlage A van de memorie van antwoord op het ontwerp der Indische begrooting voor 1911 (Handelingen 1910—1911, lste kamer, blz. 116).