is toegevoegd aan uw favorieten.

Neutraliteit der overheid in de Nederlandsche koloniën jegens godsdienstzaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar nu bleek, dat de strekking van deze circulaire te beperkt werd opgevat, nl. als ware zij gericht uitsluitend tegen op een Zondag gehouden feestelijkheden ter eere van verjaardagen van de Koningin of van leden van haar Huis, werd er bij circulaire van 3 Augustus 1910 (no. 1741) de aandacht op gevestigd, dat „zij wel werd uitgevaardigd naar aanleiding van de viering op Zondag van verjaardagen van Hare Majesteit of van leden van het Koninklijk Huis, maar dat haar een meer algemeene strekking moet worden toegekend en zij in het algemeen gericht is tegen de organisatie door landsdienaren van of hunne deelneming aan elke publieke feestelijkheid op Zondag."

Tevens werd in die circulaire van 1910 de wensch van den Gouverneur-Generaal uitgedrukt,

„dat de landsdienaren zich zullen onthouden van elke officieele of semi-officieele bemoeienis met feestelijkheden op Zondag, welke een publiek karakter dragen, en dat bij publieke feestelijkheden op Christelijke feest- en herinneringsdagen, er voor worde gezorgd, dat gedurende den kerktijd geen openbare vermakelijkheden plaats vinden, gedurende dien tijd althans aan de feestviering geen officieel karakter worde gegeven" 1).

Deze circulaire nu werd twintig dagen later gevolgd door een andere van 23 Augustus 1910 (no. 1934), gericht tot de hoofden van gewestelijk bestuur en de voorzitters van de locale raden, waarvan de inhoud hier in korte woorden zij weergegeven 2).

In Indië wordt ten aanzien van het houden van pasar geen onderscheid gemaakt tusschen den Zondag en de overige dagen der week. Het komt zelfs voor, dat op sommige plaatsen de zoogenaamde groote pasar speciaal op Zondag wordt gehouden. De Gouverneur-Generaal vond dezen toestand verkeerd en wenschte, daar een volstrekt uitzonderen van den Zondag als pasardag op onoverkomelijke bezwaren zou stuiten,

*) De circulaire van 3 Augustus 1910, no. 1741 (geheim), is gepubliceerd als bijlage van de memorie van antwoord op het ontwerp van de Indische begrooting voor 1911 (Handelingen 1910—1911, Bijlage B, no. 46a, blz. 82).

2) De volledige tekst van deze circulaire is te vinden als bijlage B der memorie van antwoord op het ontwerp van de Indische begrooting voor 1911 (Handelingen 1910—1911, 1ste kamer, blz. 117).