is toegevoegd aan uw favorieten.

Neutraliteit der overheid in de Nederlandsche koloniën jegens godsdienstzaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op kerkelijken grondslag bestaan (een protestantsch weeshuis te Semarang, dat met ƒ 54 000 en een katholiek weeshuis in dezelfde plaats, dat met ƒ 60 500 ondersteund wordt), terwijl voorts het Vincentius-gesticht voor verlaten kinderen (meisjes) te Weltevreden en het reeds genoemde gesticht „Oranje-Nassau" van de vereeniging tot bevordering van Christelijk leven en onderling hulpbetoon te Magalang (Kedoe) eveneens van gouvernementswege gesteund worden (laatstgenoemde vereeniging met ƒ 32 000)*).

In de West bestaat een Roomsch-katholiek opvoedingsgesticht voor kinderen van Britsch-Indische immigranten. De memorie van toelichting van den gouverneur op de begrooting voor 1914 behelst eenige gegevens over dit gesticht. Pijnlijk is het, behoudens zeer toe te juichen beginselen als nationaliseering van de jeugdige Britsch-Indiërs en onderwijs in de Nederlandsche taal, ook een meer exclusief beginsel te zien toegepast: weliswaar zal het belijden van den Roomsch-katholieken godsdienst „geen vereischte zijn om te worden opgenomen in het opvoedingsgesticht", doch de missie is niet genegen „op te nemen de belijders van eenen anderen Christelijken godsdienst dan den Roomsch-katholieken"2). Protestantsche kinderen worden hier dus uitdrukkelijk uitgesloten, terwijl voor Mohammedanen, Hindoes, godsdienstloozen enz. de toegang open blijft.

V. Subsidies wegens onderwijsinspectie enz.

Wat betreft het Europeesch onderwijs is aan de gewestelijke bestuurshoofden opgedragen, op het Christelijk onderwijs aan de jeugd der protestantsche en katholieke gemeenten, dat op de openbare lagere scholen is overgelaten aan de godsdienstleeraren, voor zoover voor dat onderwijs toelagen uit 'slands

1) Koloniaal verslag 1916, Bijlage T, blzz. 2—3, in verband met Handelingen 1916—1917, Bijlage B, no. 17, blz. 57 (onderafdeeling 53a).

2) Handelingen 1913 — 1914, Bijlagen, 1, no. 16, blzz. 4—5.

12